Holiday Palace เกมส์พนันออนไลน์ ผู้ที่สนใจ

Holiday Palace หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2012 2011
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:
ขาดทุนสุทธิ Holiday Palace (34,722 ) (878 )
รายการปรับปรุงกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน:
ค่าเสื่อมราคา 8,631 16,142
ค่าตัดจำหน่ายและการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชี 247 674
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอู่ต่อเรือรอตัดบัญชี 2,310 4,053
การชำระเงินสำหรับอู่ต่อเรือ (988 ) (4,862 )
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (1,768 ) (2,079 )
ค่าตัดจำหน่ายของกฎบัตรเวลาที่ได้มา – (151 )
ค่าตัดจำหน่ายของค่าตอบแทนตามหุ้น 7 6
ขาดทุนสุทธิจากการขายเรือ 15,555 –
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือ 11,785 –
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน
เนื่องจากจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (1,543 ) (1,261 )
สินค้าคงคลัง (276 ) 89
ลูกหนี้การค้าสุทธิ (1,497 ) (700 )
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 296 489
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 41 –
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินดำเนินงาน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3,005 (228 )
ค่าใช้จ่ายค้าง 176 498
เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 3,499 (4,025 )
ดอกเบี้ยค้างรับ (64 ) 645
รายได้รอตัดบัญชี – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (142 ) (1,027 )
รายได้รอตัดบัญชี (210 ) 90
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,342 7,475

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
รายได้จากการขายเรือ 16,204 –
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 16,204 –

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
รายได้จากการออกหุ้นสามัญ 10,000 –
การชำระหนี้ระยะยาว (50,185 ) (26,389 )
เงินสด จำกัด ออก 9,628 70
ค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชี – (144 )
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (30,557 ) (26,463 )

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (10,011 ) (18,988 )
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 17,734 53,787
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด 7,723 34,799

ข้อมูลกระแสเงินสดเสริม
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย 6,210 5,427

เกี่ยวกับ Seanergy Maritime Holdings Corp.

Seanergy Maritime Holdings Corp. เป็นบริษัทในเครือ Marshall Islands โดยมีสำนักงานบริหารอยู่ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเทกองผ่านการเป็นเจ้าของและการดำเนินงานของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

กองเรือปัจจุบันของบริษัทประกอบด้วยเรือขนส่งสินค้าเทกองจำนวน 17 ลำ (เรือ Capesize สองลำ, Panamax สามลำ, เรือ Supramax สองลำ และเรือ Handysize จำนวน 10 ลำ) โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 911,914 dwt และอายุกองเรือเฉลี่ย 13.6 ปี

หุ้นสามัญของบริษัทซื้อขายในตลาดโลก NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ “SHIP”

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า (ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทและมาตรการที่จะนำไปใช้ กลยุทธ์ดังกล่าว คำต่างๆ เช่น “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “คาดการณ์” “หวัง” “ประมาณการ” และรูปแบบต่างๆ ของคำดังกล่าวและสำนวนที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ และอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานและการประมาณการจำนวนหนึ่ง ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนและภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งหลายแห่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขอบเขตและระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และการทบทวนหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ปัจจัยการแข่งขันในตลาดที่บริษัทดำเนินการอยู่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกา และปัจจัยอื่น ๆ ที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถยื่นคำร้องของบริษัทได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขอบเขตและระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และการทบทวนหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ปัจจัยการแข่งขันในตลาดที่บริษัทดำเนินการอยู่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกา และปัจจัยอื่น ๆ ที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถยื่นคำร้องของบริษัทได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขอบเขตและระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และการทบทวนหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ปัจจัยการแข่งขันในตลาดที่บริษัทดำเนินการอยู่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกา และปัจจัยอื่น ๆ ที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถยื่นคำร้องของบริษัทได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่www.sec.gov . บริษัทขอปฏิเสธข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันใด ๆ อย่างชัดแจ้งในการเผยแพร่การอัปเดตหรือการแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความคาดหวังของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ เงื่อนไข หรือสถานการณ์ตามคำแถลงใดๆค่าใช้จ่าย:
ค่าเดินทางโดยตรง (3,838 ) (764 ) (5,568 ) (1,491 )
ค่าดำเนินการเรือ (6,956 ) (8,294 ) (15,277 ) (16,891 )
ค่าเดินทาง – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (160 ) (176 ) (322 .) ) (249 )
ค่าบริหารจัดการ – บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (430 ) (144 ) (880 ) (1,287 )
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (145 ) (668 ) (291 ) (288 )
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร (1,135 ) (3,304 ) (2,581 ) (5,166 )
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (100 ) (154 ) (202 .) ) (303 )
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอู่ต่อเรือรอตัดบัญชี (1,146 ) (1,420 ) (2,310 ) (4,053 )
ค่าเสื่อมราคา (4,252 ) (8,115 ) (8,631 ) (16,142 )
ขาดทุนจากการขายเรือ (13,222 ) – (15,555 ) –
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือ (11,785 ) – (11,785 ) –
รายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) (25,027 ) 4,720 (27,846 ) 7,125
รายได้อื่น (รายจ่าย) สุทธิ:
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน (3,349 ) (3,363 ) (6,736 ) (7,129 )
รายได้ดอกเบี้ย 15 15 35 31
ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน (22 ) (651 .) ) (162 .) ) (750 )
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ net 53 (45 ) 16 (111 )
(3,303 ) (4,044 ) (6,847 ) (7,959 )
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี (28,330 ) 676 (34,693 ) (834 )
ภาษีเงินได้ (24 ) (28 ) (29 ) (44 )
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ (28,354 ) 648 (34,722 ) (878 )
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นสามัญ
ขั้นพื้นฐาน (2.37 ) 0.09 (2.92 ) (0.12 )
เจือจาง (2.37 ) 0.09 (2.92 ) (0.12 )
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้ว
ขั้นพื้นฐาน 11,957,064 7,314,930 11,880,499 7,314,930
เจือจาง 11,957,064 7,314,930 11,880,499 7,314,930

Seanergy Maritime Holdings Corp.
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(เป็นพันดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นการแบ่งปันข้อมูล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม ขาดดุลสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม 2553 7,314,931 1 279,278 (4,614 ) 274,665
การออกหุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิ 3,333 – – – –
ค่าตัดจำหน่ายของค่าตอบแทนตามหุ้น – – 6 – 6
ขาดทุนสุทธิงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 – – – (878 ) (878 )
Balance, มิถุนายน 30, 2011 7,318,264 1 279,284 (5,492 ) 273,793

หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม ขาดดุลสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม 2554 7,317,662 1 279,292 (202,370 ) 76,923
การออกหุ้นสามัญ 4,641,620 – 10,000 – 10,000
ค่าตัดจำหน่ายของค่าตอบแทนตามหุ้น – – 7 – 7
ขาดทุนสุทธิงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 – – – (34,722 ) (34,722 )
Balance, มิถุนายน 30, 2012 11,959,282 1 289,299 (237,092 ) 52,208

Seanergy Maritime Holdings Corp.
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(เป็นพันดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นการแบ่งปันข้อมูล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
รายละเอียดการประชุมทางโทรศัพท์:

ผู้เข้าร่วมควรโทรเข้าสายก่อนเวลาที่กำหนด 10 นาที โดยใช้หมายเลขต่อไปนี้: 1(866) 819-7111 (จากสหรัฐอเมริกา), 0(800) 953-0329 (จากสหราชอาณาจักร) หรือ + (44) (0) 1452 542 301 (จากนอกสหรัฐอเมริกา) โปรดอ้างอิง “Seanergy”

การเล่นซ้ำของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 หมายเลขรีเพลย์ของสหรัฐอเมริกาคือ 1(866) 247-4222; จากสหราชอาณาจักร 0(800) 953-1533; หมายเลขรีเพลย์สากลมาตรฐานคือ (+44) (0) 1452 550 000 และรหัสการเข้าถึงที่จำเป็นสำหรับการเล่นซ้ำคือ: 2094507#

สไลด์และเว็บคาสต์เสียง:

นอกจากนี้ จะมีการถ่ายทอดสดทางเว็บของการประชุมทางโทรศัพท์พร้อมกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของ Seanergy ( www.seanergymaritime.com ) ผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดสดทางเว็บควรลงทะเบียนบนเว็บไซต์ประมาณ 10 นาทีก่อนเริ่มการออกอากาศทางเว็บ

Seanergy Maritime Holdings Corp.
งบดุลรวมแบบย่อ
30 มิถุนายน 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) และ 31 ธันวาคม 2554
(เป็นพันดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นการแบ่งปันข้อมูล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

30 มิถุนายน 2555
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม 2554
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,723 17,734
เงินสดจำกัด 9,932 19,560
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 3,261 1,764
เนื่องจากจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1,948 405
สินค้าคงคลัง 2,316 2,512
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,161 1,457
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,341 43,432
สินทรัพย์ถาวร:
เรือสุทธิ 330,436 381,129
เครื่องใช้สำนักงาน เน็ต 9 15
รวมสินทรัพย์ถาวร 330,445 381,144
สินทรัพย์อื่น ๆ
ความปรารถนาดี 4,365 4,365
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 4,751 7,358
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 136 177
สินทรัพย์รวม 366,038 436,476

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน:
ส่วนของหนี้ระยะยาวถึงปัจจุบัน 37,513 45,817
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5,600 2,595
เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 4,596 1,097
ค่าใช้จ่ายค้าง 2,570 2,428
ดอกเบี้ยค้างรับ 1,872 1,936
เครื่องมือทางการเงิน 2,594 4,092
รายได้รอตัดบัญชี – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – 142
รายได้รอตัดบัญชี 380 590
รวมหนี้สินหมุนเวียน 55,125 58,697
หนี้ระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ 258,705 300,586
เครื่องมือทางการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ – 270
รวมหนี้สิน 313,830 359,553

ภาระผูกพันและภาระผูกพัน – –

ทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น Seanergy
หุ้นบุริมสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้ 0.0001 ดอลลาร์; 25,000,000 หุ้นที่ได้รับอนุญาต; ไม่มีออก – –
หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ 0.0001 ดอลลาร์; 500,000,000 หุ้นจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 11,959,282 และ 7,317,662 หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ตามลำดับ 1 1
ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม 289,299 279,292
ขาดดุลสะสม (237,092 ) (202,370 )
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 52,208 76,923
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 366,038 436,476

Seanergy Maritime Holdings Corp.
งบกำไรขาดทุนรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สำหรับสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(หน่วยเป็นพันเหรียญสหรัฐ ยกเว้นข้อมูลการแบ่งปันและต่อหุ้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

สามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน หกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2012 2011 2012 2011
รายได้:
รายได้เรือ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,405 10,366 5,364 20,746
รายได้จากเรือ 16,246 18,270 31,261 33,930
ค่าคอมมิชชั่น – บุคคลที่เกี่ยวข้อง (90 ) (365 ) (199 .) ) (751 )
ค่าคอมมิชชั่น (419 ) (512 ) (870 ) (930 )
รายได้จากเรือสุทธิ 18,142 27,759 35,556 52,995
SANTA ANA, แคลิฟอร์เนีย – (มาร์เก็ต – 20 กันยายน 2012) – แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและเปิดใช้งาน SMB พันธมิตรอินแกรมไมโคร Inc (NYSE: ฉัน) เปิดตัว Ingram Micro SMB 500 ในวันนี้ โดยเปิดตัวที่งาน2012 “Turn the Tables”ของผู้จัดจำหน่ายFall SMB Invitationalในเมืองแรนโช มิราจ รัฐแคลิฟอร์เนีย โปรแกรมนี้เป็นกรณีศึกษาสดที่มีพาร์ทเนอร์ช่องทางโฆษณาในสหรัฐอเมริกาที่เติบโตเร็วที่สุดของ Ingram Micro จำนวน 500 รายซึ่งมุ่งเน้นที่ ให้บริการธุรกิจที่เล็กที่สุดของประเทศโดยมีพนักงานไม่เกิน 250 คน

Ingram Micro SMB 500 ได้รับการพัฒนาร่วมกับ Business Intelligence Center (BIC) ของ Ingram Micro และหน่วยธุรกิจ SMB ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบริษัทให้บริการการวิจัยช่อง 2112 Group Ingram Micro SMB 500 ระบุ SMB VAR และผู้ให้บริการที่มีการจัดการ (MSPs) ที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมไอที ) ในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันก็วัดและรายงานปัจจัยความสำเร็จของช่องทางหลักและตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพภายในกลุ่มนี้

ผลการวิจัยจาก Ingram Micro SMB 500 จะถูกแบ่งปันอย่างสม่ำเสมอผ่านชุดรายงานการวิจัยรายไตรมาส เอกสารไวท์เปเปอร์ และบทความที่เผยแพร่ในบล็อกChannelnomicsยอดนิยม มุมมองเพิ่มเติมจะถูกรวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งปันผ่านการสนทนากลุ่มที่ดำเนินการกับและในนามของคู่ค้าและผู้ขาย

รายการ Ingram Micro SMB 500 ปี 2012 มาจากผู้ให้บริการโซลูชันและ MSP ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 20,000 รายที่ทำงานร่วมกับหน่วยธุรกิจ SMB ของ Ingram Micro คู่ค้าด้านช่องทางการตลาดที่เน้น SMB 500 อันดับแรกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3 ปีอย่างสม่ำเสมอมากกว่า 200 เปอร์เซ็นต์ ผู้เสนอญัตติและผู้เขย่ารายใหญ่ที่สุดในรายชื่อทำให้ธุรกิจเติบโตมากกว่า 3,000 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2552 ถึงมิถุนายน 2555 นอกจากนี้ รายการยังพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก เช่น ขนาดบริษัท การเติบโตของรายได้หมวดหมู่เทคโนโลยีโดยรวม และนวัตกรรมด้วยการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ SMB .

“SMB มีความสำคัญสูงสุดที่ Ingram Micro และเป็นพื้นที่ของธุรกิจสำหรับการลงทุนอย่างต่อเนื่อง” เคิร์ก โรบินสัน รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดเชิงพาณิชย์ของ Ingram Micro US กล่าว “ทุกสิ่งที่เราทำเกี่ยวกับ SMB ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพันธมิตรของเราประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เติบโตอย่างมีกำไรมากขึ้นและมีทรัพยากรที่พร้อมสำหรับพวกเขาในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและมีการเติบโตสูงสำหรับอนาคต”

“จนถึงตอนนี้ อุตสาหกรรมไอทีได้อาศัยเกมตัวเลขภายใน SMB ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันหลายพันรายที่ให้บริการตลาดนับสิบล้าน” โรบินสันอธิบาย “ขณะนี้ ด้วย SMB 500 ของ Ingram Micro เราสามารถแบ่งกลุ่มตลาดขนาดใหญ่นี้ได้ดีขึ้น กำหนดกฎเกณฑ์การมีส่วนร่วม และกำหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการขายซึ่งสนับสนุนความต้องการการเติบโตของผู้ขายและคู่ค้าผู้ค้าปลีกของเราได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนความต้องการทางธุรกิจของ SMB ที่พวกเขาสนับสนุน”

Lawrence M. Walsh ประธานและซีอีโอของ The 2112 Group กล่าวว่า “ช่องทางนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคู่ค้าที่เน้น SMB “รายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจาก Ingram Micro SMB 500 จะแสดงให้พันธมิตรเห็นว่าพวกเขากำลังเผชิญอะไรอยู่ โอกาสไหนที่ใกล้จะมาถึง และที่ที่พวกเขาสามารถวางเดิมพันเพื่อการเติบโตในอนาคต”

“เราเพิ่งขีดข่วนด้วย SMB” พอล เบย์ รองประธานบริหารของ Ingram Micro North America กล่าว “Ingram Micro SMB 500 เฉลิมฉลองความสำเร็จของพันธมิตร SMB ที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเรา และช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จาก BIC ของเราร่วมกับ The 2112 Group เพื่อรวบรวมการวิจัยภาคสนามเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีคุณค่าซึ่งอุตสาหกรรมไอทีทั้งหมดจะได้รับประโยชน์”

รายชื่อที่สมบูรณ์ของอินแกรมไมโคร SMB 500 สามารถพบได้ที่www.im-smb.com/smb500และ www.channelnomics.com/smb500

คู่ค้าช่องทางที่มีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอินแกรมไมโคร SMB 500 สามารถเยี่ยมชมwww.im-smb.comหรือติดต่อ 2112 กลุ่มinfo@the2112group.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม SMB อินแกรมไมโครสามารถพบได้ที่http://www.im-smb.com/smb-alliance.html

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินแกรมไมโครสามารถใช้ได้ที่www.ingrammicro.comและhttp://ingrammicroinc.wordpress.com

ที่จะเรียนรู้ได้เห็นและได้ยินเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินแกรมไมโครออนไลน์ทำตามผู้จัดจำหน่ายบน Facebook ที่www.facebook.com/IngramMicro ; ทวิตเตอร์ที่www.twitter.com/IngramMicroInc ; และ YouTube ที่http://www.youtube.com/user/ingrammicroinc

เกี่ยวกับ Ingram Micro Inc.
ในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่าทางเทคโนโลยี Ingram Micro สร้างโอกาสในการขายและผลกำไรให้กับผู้ขายและผู้ค้าปลีกผ่านโปรแกรมการตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การขนส่งจากภายนอก การสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงิน บริการที่มีการจัดการและบนคลาวด์ และการรวมผลิตภัณฑ์และ การกระจาย. บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายไอทีในวงกว้างทั่วโลกเพียงรายเดียว ให้บริการมากกว่า 145 ประเทศในหกทวีปด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก เยี่ยมชมwww.ingrammicro.comซานโฮเซ, คอสตาริกา, Sept. 19, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — ในขณะที่แฟน ๆ NFL บ่นเกี่ยวกับฟุตบอลอาชีพที่ทำโดยผู้อ้างอิงที่ไม่เป็นมืออาชีพในฤดูกาลนี้ นักพนันกีฬาออนไลน์ที่เดิมพันกับ SportsBettingOnline ก็มีข้อดี เหตุผลที่จะยิ้มจากข้างสนาม หนังสือกีฬาออนไลน์ได้เปิดเผยการเดิมพัน NFL prop จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการโต้เถียงกันของฤดูกาลนี้ รวมถึงระยะเวลาในเกม จำนวนบทลงโทษที่เรียกต่อเกม และอื่นๆ

“การเดิมพันใน NFL นั้นน่าตื่นเต้นอยู่เสมอ แต่เราคิดว่าการเดิมพันผู้ตัดสินก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน” Dave Johnson หัวหน้าผู้ผลิตอัตราต่อรองที่ SportsBettingOnline กล่าว “ด้วยเวลาในเกมที่ยาวโดยไม่จำเป็นและกรรมการทดแทนที่ดูเหมือนจะชอบทีมเหย้า มีเหตุผลที่ดีที่แฟน ๆ NFL จะต้องอยู่ในอ้อมแขน แต่เรากำลังบรรเทาความเจ็บปวดของความไร้สาระบางอย่างของฤดูกาลนี้โดยนำการเดิมพันเสาจำนวนมาก ไปที่โต๊ะ”

แม้ว่า NFL จะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ของการเล่นประจำฤดูกาลเท่านั้น แต่แฟนๆ NFL กลับรู้สึกหงุดหงิดกับการกระทำบางอย่างของผู้ตัดสินกรอก หนึ่งในการวิพากษ์วิจารณ์หลักคือเจ้าหน้าที่ที่รับสายแทนทำการโทรได้ช้า ส่งผลให้เวลาเล่นเกมใช้เวลานานกว่าปกติอย่างมาก SportsBettingOnline ได้เปิดตัวการเดิมพันแบบ prop สำหรับเวลาเล่นเกมเฉลี่ยทั้งหมดของเกม NFL สัปดาห์ที่ 3:

เวลาเฉลี่ยของทั้งสัปดาห์ที่ 3 เกม NFL

เกิน 3 ชั่วโมง 11 นาที -110 • ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 11 นาที -110

จอห์นสันตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการดูเหมือนจะเรียกจุดโทษเพิ่มเติมให้กับทีมเยือนอันเป็นผลมาจากพลังและความโกลาหลของฝูงชนในบ้าน ยิ่งไปกว่านั้น นักพนัน NFL สังเกตเห็นการโทรรบกวนผ่านการป้องกันมากขึ้น การเรียกการรบกวนการผ่านในเชิงรุก การพักสายที่ไม่เหมาะสม และการฟาล์วส่วนตัวมากกว่าปกติ SportsBettingOnline ได้เผยแพร่การเดิมพัน prop จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการโทรเหล่านี้:

– จำนวนจุดโทษของทีมเจ้าบ้านเทียบกับจุดโทษของทีมเยือน

บทลงโทษของทีมเจ้าบ้าน -19.5-110 • บทลงโทษของทีมเยือน +19.5-110

*พร็อพนี้อิงจากการวิจารณ์ที่กรรมการเรียกร้องให้มีบทลงโทษเพิ่มเติมสำหรับทีมเยือนอันเป็นผลมาจากอิทธิพลของฝูงชนเจ้าบ้านที่คลั่งไคล้

– จำนวนการโทรรบกวน Defensive Pass ทั้งหมดในสัปดาห์ที่ 3
เกิน 17.5 -110 • ต่ำกว่า 17.5 -110

– จำนวนการโทรถือที่ไม่เหมาะสมในสัปดาห์ที่ 3
มากกว่า 31.5 -110 • ต่ำกว่า 31.5 -110

– จำนวนรวมของการฟาล์วส่วนตัวในสัปดาห์ที่ 3
เกิน 5.5 -110 • ต่ำกว่า 5.5 -110

*อุปกรณ์ประกอบฉากข้างต้นนี้อ้างอิงจากการวิจารณ์ที่กรรมการเรียกร้องให้มีบทลงโทษข้างต้นมากขึ้น

– จำนวนการโทรรบกวนจาก Offensive Pass ในสัปดาห์ที่ 3
เกิน 7.5 -110 • ต่ำกว่า 7.5 -110

– จำนวนการโทรติดต่อที่ผิดกฎหมายในสัปดาห์ที่ 3
เกิน 7.5-110 • ต่ำกว่า 7.5 -110

– จำนวนการโทรหยาบที่ไม่จำเป็นทั้งหมดในสัปดาห์ที่ 3
เกิน 20.5-110 • ต่ำกว่า 20.5 -110

*อุปกรณ์ประกอบฉากทั้งสามนี้อ้างอิงจากการวิพากษ์วิจารณ์ที่กรรมการเรียกจุดโทษน้อยกว่าสามลูกนี้ตลอด 2 สัปดาห์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทดแทน NFL ของ SportsBettingOnline สำหรับสัปดาห์ที่ 3 บวกกับข้อเสนอเงินคืน 10% ที่มีชื่อเสียงของเว็บไซต์สามารถดูได้ที่ SportsBettingOnline

การประชาสัมพันธ์: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์/การเดิมพันเสานี้ โปรดติดต่อ Kevin Harper ที่support@vrbmarketing.com คำถามทั้งหมดจะได้รับการจัดการทันที

ข้อมูลนี้มาถึงคุณโดย Cision http://www.cisionwire.com
http://www.cisionwire.com/vrb-marketing/r/nfl-replacement-refs-spark-prop-betting-frenzy-at-sportsbettingonline-for-nfl-week-3,c9307262ลาวาล, ควิเบก–(Marketwire – 19 กันยายน 2555) – NQ EXPLORATION INC. (“บริษัท”) (TSX VENTURE:NQE)ยินดีที่จะประกาศว่าได้เริ่มการประเมินทรัพยากร NI 43-101 สำหรับโครงการ Carheil . ที่พักตั้งอยู่ใน Brouillan Township 5 กม. ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเหมือง Selbaie เก่าแก่ของ BHP Billiton (การผลิตทางประวัติศาสตร์ 53 ล้านตันโดยให้คะแนนเฉลี่ย 0.96% Cu, 1.90% Zn, 40.7 g/t Ag และ 0.58 g/t Au)

NQ Exploration ได้ดำเนินการขุดเจาะด้วยเพชรมากกว่า 10,000 เมตรในทรัพย์สินของ Carheil ตั้งแต่ปี 2552 การขุดเจาะนี้ทำให้บริษัทสามารถแยกแยะการเกิดแร่เงินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างไรโอไลต์ที่เป็นซิลิเกตได้ โซน Ag1 ที่มีการทำให้เกิดแร่เงินนี้ขยายจากพื้นผิวถึงความลึก 600 เมตร โดยจะยังคงเปิดอยู่ด้านข้างและที่ระดับความลึก นอกจากนี้ยังมีการระบุเขตที่มีทองคำใกล้ระดับ 600 เมตรในบริเวณเชิงชายของโซน Ag1

David Grondin ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NQ Exploration กล่าวว่า “การประเมินทรัพยากรนี้เป็นขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาโครงการ Carheil ซึ่งจะให้ค่าประมาณเชิงปริมาณของปริมาณและเกรดของแหล่งแร่นี้ เรา คาดว่าจะได้รับการประเมินทรัพยากรประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2555 และรายงานทางเทคนิคประมาณ 45 วันต่อมา”

ตารางต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญทั้งหมดที่ได้จากโครงการขุดเจาะที่ดำเนินการโดย NQ Exploration ตั้งแต่ปี 2552 ในโครงการ Carheil คอลัมน์สุดท้ายทางด้านขวาแสดงเกรดเทียบเท่าเงิน (eAg) ที่คำนวณโดยใช้สูตรและพารามิเตอร์ด้านล่างตาราง

หลุม
(#) จาก
(ม.) ถึง
(ม.) ความยาว
(ม.) ลูกบาศ์ก
(%) Pb
(%) สังกะสี
(%) ออ
(g/t) Ag
(กรัม/ตัน) eAg
(กรัม/ตัน)
CA2009-01 186.16 189.16 3.00 0.03 0.03 1.70 0.19 34.20 84
CA2009-02 198.75 205.25 6.50 0.01 0.26 0.83 0.31 107.60 156
CA2009-04 213.00 น. 217.50 4.50 0.01 0.08 0.32 0.08 170.70 198
CA2009-05 389.50 425.00 35.50 – – 0.72 0.09 170.70 204
รวมทั้ง 414.50 425.00 10.50 0.02 0.72 1.58 0.14 524.14 622
CA2009-06 511.50 513.00 1.50 0.02 0.18 0.50 0.82 85.20 153
CA2010-08 481.00 485.50 4.50 0.01 0.05 0.26 0.05 60.30 75
CA2010-09 567.00 589.00 24.00 น. 0.01 0.22 0.47 0.18 160.00 198
รวมทั้ง 567.00 574.25 7.25 – – 0.64 0.15 257.90 299
CA2011-11 485.85 488.45 3.60 0.04 1.14 2.71 0.27 89.70 194
CA2011-13 583.50 585.15 1.65 0.02 0.26 0.93 1.19 204.10 312
605.00 611.20 6.20 – – 0.46 3.74 38.80 258
CA2011-14 341.00 348.00 7.00 0.01 0.32 0.87 0.26 231.70 290
CA2011-15 484.70 491.00 6.30 น 0.02 0.35 0.81 0.24 281.10 342
CA2011-17 129.00 131.70 2.70 0.73 0.02 1.51 0.18 82.30 188
รวมทั้ง 130.20 130.40 0.20 7.24 – 1.27 0.16 603.00 1 271
CA2011-18 48.00 64.00 16.00 0.00 0.23 0.68 0.00 89.80 116
CA2011-20 174.00 น 180.00 6.00 0.08 0.03 0.64 0.18 58.00 92
CA2011-21 310.50 319.50 9.00 0.00 0.24 0.80 0.19 210.00 258
CA2011-22 350.30 369.00 18.70 0.00 0.11 0.27 0.03 77.60 93
รวมทั้ง 356.30 357.80 1.50 0.01 0.41 1.01 0.12 447.00 519
CA2011-24 685.80 687.80 2.00 1.38 0.21 4.43 0.30 106.90 337
รวมทั้ง 686.80 687.80 1.00 2.71 0.32 6.89 0.49 203.00 น. 610
CA2011-25 276.00 277.50 1.50 0.01 0.08 0.40 0.49 82.90 127
CA2011-27 204.00 น 207.00 3.00 0.01 0.37 3.24 0.02 99.60 182
CA2011-29 96.00 110.00 14.00 น. 0.056 0.49 2.55 0.056 71.20 146
รวมทั้ง 107.65 109.15 1.50 0.07 3.35 17.25 0.071 210.00 653
CA2011-30 228.20 243.20 15.00 น 0.016 0.24 2.52 0.023 33.10 94
1ความยาวที่แสดงคือความยาวแกน จากข้อมูลปัจจุบัน ความกว้างที่แท้จริงจะอยู่ที่ 75-85% ของ
ความยาวเหล่านี้

2การกำหนด eAg หมายถึง “เทียบเท่าเงิน” ซึ่งคำนวณโดยใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้: 1 ออนซ์/ตัน = 34.28 ก./ตัน; ทองแดง = 3.78 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์, สังกะสี = 0.93 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์; ตะกั่ว = US $1.02/ปอนด์, ทอง = $1,771/oz, เงิน = $34.53/oz. ค่านี้ใช้เป็นแนวทางในการสำรวจ และไม่คำนึงถึงการกู้คืนทางโลหะวิทยา มันแสดงค่าของโลหะที่กำหนดในรูปของ g/t Ag ราคาโลหะมีค่า = ราคาตลาด ณ วันที่ 17 กันยายน 2555

เทียบเท่าเงิน (eAg) = (((%Cu*20*$3.78) + (%Pb*20*$1.02) + (%Zn*20*$0.93) + (g/tAg/34.28)*$34.53 + (g/tAu/ 34.28)*$1,771)/$32)*34.28

Pierre O’Dowd นักธรณีวิทยาและรองประธานของ NQ Exploration Inc. ได้ตรวจสอบเนื้อหาทางเทคนิคของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ นายโมง Dowd เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติภายใต้กฎระเบียบ 43-101 เคารพมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการแร่

เกี่ยวกับ NQ Exploration Inc.

NQ Exploration Inc. เป็นบริษัทสำรวจเหมืองแร่ที่มีผลงานการทำเหมือง 11 แห่งในภูมิภาค Abitibi และ James Bay ของควิเบก บริษัทกำลังเดิมพันกับศักยภาพแร่ที่ยอดเยี่ยมของควิเบกและบรรยากาศการลงทุนที่เอื้ออำนวยเพื่อผลิตแหล่งทองคำ เงิน และโลหะพื้นฐานระดับโลกใหม่

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์นี้แนชวิลล์, เทนเนสซี–(Marketwire – 9 ม.ค. 2556) – DHS Holding Co. (PINKSHEETS: DHSM) — ประธาน Charlie Barrett ประกาศในวันนี้ว่า DHS Holding Co. ได้บรรลุข้อตกลงกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ FenServices และ Net Entertainment เพื่อเช่าและดำเนินการซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์ที่จะขับเคลื่อนเว็บไซต์ LuckyFoxCasino.com LuckyFoxCasino.com เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย DHS Belize, LTD ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยที่ DHS Holding Co. เป็นเจ้าของทั้งหมด

Mr. Barrett กล่าวว่า “รายได้สำหรับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์สูงถึง $180b ทั่วโลกและเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการลงนามในสัญญานี้ เราคาดว่าจะมีเว็บไซต์ LuckyFoxCasino.com เปิดตัวในไม่ช้า”

LuckyFoxCasino.com จะโฮสต์เกมที่หลากหลายตั้งแต่โป๊กเกอร์ไปจนถึงแบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน และการพนันกีฬา บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแอพสำหรับสมาร์ทโฟนที่จะนำฟังก์ชั่นของมือถือ LuckyFoxCasino มาใช้

แม้ว่า LuckyFoxCasino.com จะไม่ยอมรับหรือกำหนดเป้าหมายไปยังผู้อุปถัมภ์ในสหรัฐอเมริกา Barrett สังเกตว่า Jack Markell ผู้ว่าการรัฐเดลาแวร์ได้ลงนามในกฎหมาย (The Gaming Competitiveness Act of 2012) ที่ทำให้เดลาแวร์เป็นรัฐแรกที่เสนอการพนันทางอินเทอร์เน็ต

Barrett ตั้งข้อสังเกตบทความจาก USA Today ว่า “เดลาแวร์กลายเป็นรัฐแรกที่เข้าสู่ขอบเขตของการพนันคาสิโนออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย… โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการของกฎหมายที่อนุญาตให้เว็บไซต์เดิมพันบริการเต็มรูปแบบที่เสนอการเล่นสล็อตและเกมเช่นรูเล็ต โป๊กเกอร์และแบล็กแจ็ก รัฐหวังที่จะเปิดตัวการพนันออนไลน์ในปี 2556 และตั้งใจที่จะให้การพนันบนอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลายรวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต”

เนวาดายังได้เสนอร่างกฎหมายสำหรับการพนันออนไลน์ และร่างกฎหมายในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ผ่านบ้านทั้งสองหลังแล้ว และกำลังรอการอนุมัติจากผู้ว่าการคริส คริสตี้

ที่มา: USA Today.com

http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-06-28/delaware-online-gambling/55897914/1

เกี่ยวกับบริษัท
จุดสนใจหลักของ DHS Holding Co. คือการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและประสบความสำเร็จ DHS ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาและขยายโอกาสทั้งในและต่างประเทศซึ่งรวมถึงการสร้างโรงแรมและคาสิโนในเบลีซและเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ผ่าน DHS Belize, LTD ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ DHS Holding, Co.

ที่มาข้อมูล
www.dhsholding.com
www.otcmarkets.com/stock/dhsm/quote

แถลงการณ์ท่าเรือปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1934 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามความคาดหวังหรือการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเป็นส่วนใหญ่ อาจได้รับผลกระทบ โดยสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ และความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหาร ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มรายได้และผลกำไรในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ ไม่สามารถจัดการการเติบโตได้ และการเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับของรัฐบาล การควบคุม และเรื่องที่คล้ายกัน คำเตือนเหล่านี้ไม่ควรตีความว่าละเอียดถี่ถ้วนหรือเป็นการยอมรับว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอ บริษัทไม่สามารถคาดการณ์หรือกำหนดได้หลังจากข้อเท็จจริงว่าปัจจัยใดที่จะทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหรือข้อความอื่นๆ ผู้อ่านควรพิจารณาข้อความที่มีคำว่า “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “แผน” “โครงการ” “ควร” หรือสำนวนอื่นๆ ที่เป็นการคาดคะเนหรือบ่งชี้ เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคตที่ไม่แน่นอนและมองไปข้างหน้าแฮร์ริสเบิร์ก, เพนซิลเวเนีย, 9 ม.ค. 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — การขาดคำอธิบายที่แม่นยำเกี่ยวกับประเภทของเกมที่จะปรับใช้บนเครื่องวิดีโอลอตเตอรี ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าการขยายลอตเตอรีดังกล่าวภายใต้การบริหารของเอกชน ข้อตกลงจะชอบด้วยกฎหมาย Rob McCord เหรัญญิกของรัฐกล่าวในวันนี้

McCord เขียนถึงรัฐมนตรีกระทรวงรายได้ Daniel Meuser ตอบกลับจดหมาย 28 ธันวาคมซึ่งเลขานุการโต้แย้งว่ากฎหมายลอตเตอรีของรัฐให้สิทธิ์หน่วยงานของเขาในการแนะนำอุปกรณ์วิดีโอเกมให้กับเพนซิลเวเนีย

McCord ชี้ให้เห็นว่าจดหมายของเลขานุการ Meuser ไม่ได้ให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกมมอนิเตอร์หรือเทอร์มินัลที่กำลังวางแผน ฝ่ายบริหารของ Corbett กำลังพิจารณาสัญญาเพื่อเปลี่ยนการจัดการลอตเตอรีของรัฐให้กับ บริษัท เอกชนชื่อ Camelot Gaming ของอังกฤษ ในทางกลับกัน Camelot ได้สัญญาว่าจะเพิ่มรายได้จากลอตเตอรี โดยส่วนใหญ่มาจากการขยายไปสู่เกมประเภทใหม่ที่ McCord เชื่อว่าอาจต้องได้รับอนุญาตจากกฎหมาย

“อันที่จริง มีข้อสงสัยอย่างมากว่าการใช้หรือการทำงานของ ‘เกมที่ใช้จอภาพ’ และ ‘การเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต’ ตามที่ระบุไว้ในจดหมายของคุณนั้นได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของรัฐ” McCord เขียน

เหรัญญิกกล่าวต่อไปว่าอุปกรณ์ดังกล่าวบางอย่างสามารถจับคู่กับคำจำกัดความของสล็อตแมชชีนภายใต้กฎหมาย 2004 ที่รับรองคาสิโนในเพนซิลเวเนียและด้วยเหตุนี้จึงตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าเกมเทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอบางเกมอาจทำงานบนสมมติฐานเดียวกันกับการสร้างหมายเลขสุ่มเป็นตั๋วลอตเตอรีขูดออก แต่ก็กำจัดการใช้ตั๋วจริงและเลี่ยงบุคคลที่ต้องเปิดใช้งานการเดิมพันและ/หรือส่ง การจ่ายเงิน ความแตกต่างเหล่านั้นเปลี่ยนลักษณะของประสบการณ์การเล่นเกมลอตเตอรีและอนุญาตให้มีความถี่ในการเล่นมากขึ้นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างมากของการเล่นเกมเกินขอบเขตของกฎหมายที่มีอยู่

“ฉันรับทราบว่าอาจคุ้มค่าที่จะพิจารณาเปลี่ยนระบบการขายสลากกินแบ่งที่มีอยู่ของเครือจักรภพให้เป็นหนึ่งในเครื่องสล็อตแมชชีน / VLT ที่ควบคุมจากส่วนกลางในความพยายามที่จะเพิ่มรายได้ ฉันขอแนะนำ อย่างไรก็ตาม การขยายการพนันที่สำคัญดังกล่าว พิจารณาอย่างเหมาะสมกว่าโดย สมัชชาใหญ่ ไม่ใช่กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ” McCord เขียน

เขาเตือนว่าเขาจะสงวนคำพิพากษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้จัดการลอตเตอรีส่วนตัวจนกว่าเขาจะแน่ใจว่าการขยายลอตเตอรีไม่ได้อยู่นอกเหนือกฎหมายที่มีอยู่ ในฐานะเหรัญญิก McCord มีความรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินทั้งหมดของรัฐจากคลังของรัฐนั้นถูกกฎหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.patreasury.gov .

โลโก้กระทรวงการคลังเพนซิลเวเนียมีอยู่ที่ http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=11427

ติดต่อสื่อ: Gary Tuma, 717-787-2465 หรือgtuma@patreasury.gov

จดหมายเหรัญญิกของ McCord ถึงเลขา Meuser ตามมา จดหมายของเลขาธิการ Meuser วันที่ 28 ธันวาคมถึงเหรัญญิกมีอยู่ที่ลิงค์ต่อไปนี้:http://media.globenewswire.com/cache/16281/file/17492.pdf

9 มกราคม 2556

ที่ได้รับรางวัลแดเนียล Meuser
เลขานุการ
กรมสรรพากร
สตรอเบอร์รี่สแควร์ 11 THชั้น
แฮร์ริส, PA 17128-1100

เรียนเลขานุการ Meuser:

ฉันได้รับจดหมาย 28 ธันวาคม 2555 ของคุณเกี่ยวกับร่างข้อตกลงการจัดการส่วนตัวของเพนซิลเวเนีย (PMA) กับ Camelot Global Services, Inc. แม้ว่าฉันจะขอบคุณที่คุณพยายามแก้ไขข้อกังวลทางกฎหมายหลายประการที่แจ้งในจดหมายของฉัน แต่ในจำนวนที่จำกัด ของข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับแผนการขยายลอตเตอรีในอนาคตทำให้ฉันไม่มั่นใจว่าการใช้งาน “เกมที่ใช้หน้าจอ” ตามเจตนาทั่วทั้งเครือจักรภพได้รับอนุญาตแล้วโดยกฎหมายลอตเตอรี 1 ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเขียนจดหมายอีกครั้งเพื่อแจ้งให้ทราบ – ก่อนการดำเนินการขั้นสุดท้ายของ PMA – มีความเสี่ยงสูง กระทรวงการคลังจะต้องปฏิเสธการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้งานจอภาพหรือวิดีโอ การเล่นเกมที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายตามกฎหมายปัจจุบัน

แม้ว่าจดหมายของคุณจะระบุอย่างชัดเจนว่าลอตเตอรีตั้งใจที่จะแนะนำจอภาพวิดีโอเกม (หรือที่เรียกว่าเครื่องตรวจลอตเตอรีวิดีโอหรือ VLT) ในบาร์และร้านเหล้าในละแวกใกล้เคียงในปีนี้ แต่ก็หยุดไม่ให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกมจอภาพ/เทอร์มินัลประเภทดังกล่าวอย่างชัดเจน แผนธุรกิจของลอตเตอรีสำหรับการขยายตลาดและการเพิ่มรายได้นั้นมีลักษณะที่คลุมเครือ เช่น การเปิดตัว — “เกมที่ใช้จอภาพ” “เกมบนเครื่องปลายทาง” “ผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต” และ “เกมทางอินเทอร์เน็ต” ไม่มีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเกมที่ใช้มอนิเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือเทอร์มินัลโดยเฉพาะ Camelot ตั้งใจที่จะนำเข้าสู่ตลาด ดังนั้นจึงไม่มีพื้นฐานใดที่จะตัดสินได้ว่า “เกมที่ใช้จอภาพ”

อันที่จริง มีข้อสงสัยอย่างมากว่าการใช้หรือการทำงานของ “เกมที่ใช้จอภาพ” และ “การเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต” ตามที่ระบุไว้ในจดหมายของคุณนั้นได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของรัฐ ความหมายของฝ่ายนิติบัญญัติของ “สล็อตแมชชีน” ในการแข่งขันเพนซิลพัฒนาม้าและพระราชบัญญัติการเล่นเกมจะถูกเขียนในวงกว้างที่จะรวมถึง ” ใด ๆประดิษฐ์เครื่องกลหรือไฟฟ้าขั้วเครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ….” 2 ผลที่ตามมาก็คือ “เกมที่ใช้มอนิเตอร์” ที่เมื่อจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และโดยองค์ประกอบของโอกาส ผู้ดำเนินการจะได้รับสิ่งมีค่าจะอยู่ในคำจำกัดความกว้าง ๆ ของเครื่องสล็อตแมชชีน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ เพื่อการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย – ไม่ใช่ลอตเตอรี

ความจริงที่ว่าองค์ประกอบของโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ “เกมที่ใช้จอภาพ” (เช่น ตัวสร้างตัวเลขสุ่ม) ดำเนินการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางไม่ได้ลบอุปกรณ์ออกจากคำจำกัดความของ Gaming Act ของเครื่องสล็อต จากมุมมองของผู้เล่น อุปกรณ์จะแยกไม่ออกจากเครื่องสล็อตแมชชีนแบบดั้งเดิม แม้ว่าจดหมายของคุณจะใช้วลี “เกมที่ใช้มอนิเตอร์” คำที่เหมาะสมกว่าคือ “Video Lottery Terminal หรือ VLT” – อุปกรณ์แบบสแตนด์อโลนที่ช่วยให้นักพนันสามารถเดิมพันผลของวิดีโอเกมได้ (เช่น ตั๋วลอตเตอรีขูดเสมือนจริง ) กับผลลัพธ์ตามตัวสร้างตัวเลขสุ่มที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง คุณสมบัติดั้งเดิมที่ทำให้ VLT ทั่วไปแตกต่างจากระบบตัวแทนขายสลากกินแบ่งตามกฎหมายที่มีอยู่ของเพนซิลเวเนีย ได้แก่: (1) ความถี่ในการเล่นหรือการวาดภาพมากขึ้น มักวัดเป็นวินาที (2) ไม่มีตั๋วลอตเตอรีกระดาษ (ใช้เฉพาะภาพเสมือนหรือคอมพิวเตอร์ของตั๋วขูดหรือรูปภาพธีมเกมอื่น ๆ เท่านั้น) และ (3) การกำจัดพนักงานเพื่อเปิดใช้งานการเดิมพันหรือการจ่ายเงิน (การชำระเงินโดยตรงจากเครื่องปลายทางเป็นเงินสดหรือบัตรกำนัล)

ฉันรับทราบว่าอาจคุ้มค่าที่จะพิจารณาเปลี่ยนระบบการขายสลากกินแบ่งที่มีอยู่ของเครือจักรภพให้เป็นหนึ่งในเครื่องสล็อตแมชชีน / VLT ที่ควบคุมจากส่วนกลางเพื่อเพิ่มรายได้ อย่างไรก็ตาม ฉันขอแนะนำว่าการขยายการพนันที่สำคัญดังกล่าวได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมโดยสมัชชาใหญ่ ไม่ใช่กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ

โปรดมั่นใจได้ว่าเป็นความตั้งใจของฉันที่จะสงวนคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับคำขอเบิกจ่ายใด ๆ จนกว่าจะส่งคำขอและลอตเตอรีมีโอกาสส่งเอกสารสนับสนุนใด ๆ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของ PMA ไม่ควรตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการจ่ายเงินสาธารณะจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานของฉันในการขยายการเล่นเกมลอตเตอรีนอกเหนือจากระบบตัวแทนขายลอตเตอรีที่มีอยู่ตามกฎหมายที่มีอยู่

ขอบคุณสำหรับการสื่อสารของคุณ

ขอแสดงความนับถือ

โรเบิร์ต เอ็ม. แมคคอร์ด

สำเนา: Richard Wheeler รองประธานอาวุโส

คาเมล็อต โกลบอล เซอร์วิส อิงค์

1 จดหมายฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงอำนาจทางกฎหมายของลอตเตอรีในการทำสัญญาแปรรูปการดำเนินงานและการจัดการลอตเตอรี คำถามนั้นในปัจจุบันเป็นเรื่องของข้อพิพาทต่อหน้าศาลเครือจักรภพ ดู AFSME v. Commonwealth, __ MD 2012 (Pa. Cmwlth).

2 4 Pa.CSA § 1103 (เน้นเพิ่ม) คำจำกัดความตามกฎหมายของ “สล็อตแมชชีน” ถูกเขียนขึ้นโดยเจตนาเพื่อนำอุปกรณ์เกมที่ใช้วิดีโอหรือจอภาพทั้งหมดมาอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย รวมถึงเทอร์มินัลวิดีโอลอตเตอรีโดยขนานกับคำจำกัดความของรหัสอาชญากรรมของอุปกรณ์การพนันที่ผิดกฎหมาย 18 Pa.CSA § 5513; เปรียบเทียบ, Commonwealth v. Wintel, 829 A.2d 753 (Pa. Cmwlth. 2003) (ลักษณะของการพิจารณา ผลการพิจารณาโดยบังเอิญ และรางวัลเป็นเครื่องสล็อต) ดังนั้น เว้นแต่อุปกรณ์จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้กฎหมายที่มีอยู่หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเล่นเกมเพื่อใช้ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต การดำเนินการเป็นสิ่งต้องห้ามแทมปา, ฟลอริด้า – (มาร์เก็ต – 10 มกราคม 2013) – ที่ผ่านมานี้พฤศจิกายน Tampa Airport Marriott เฉลิมฉลอง 40 ของวันครบรอบ สนามบินแทมปา แมริออท ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของรัฐฟลอริดา ตื่นเต้นมากที่บรรลุเป้าหมายนี้ โรงแรมแห่งนี้ถือเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมผ่านที่พักแห่งใหม่ในแทมปาที่สดชื่นซึ่งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อนสามารถเพลิดเพลินได้

ปีที่แล้วโรงแรมสนามบิน TPA แห่งนี้เสร็จสิ้นโครงการปรับปรุงมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงห้องพักเต็มรูปแบบ การปรับปรุงใหม่ยังรวมถึงห้องน้ำและห้องสวีท ตลอดจนการปรับปรุง Concierge Lounge และทางเดิน เมื่อมองหาข้อเสนอโรงแรมในแทมปานักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์จากราคาที่ดีที่สุดโดยเริ่มต้นที่ $139 ต่อคืน เช่นเดียวกับข้อเสนอสุดสัปดาห์ในนาทีสุดท้าย

ผู้เข้าพักจะพบว่าแทมปาแอร์พอร์ตแมริออทมีทำเลสะดวกพร้อมบริการพิเศษ แทมปาแอร์พอร์ตแมริออทตั้งอยู่ใกล้กับ Steinbrenner Field ทำให้เข้าถึงความสนุกสนานและความตื่นเต้นได้ง่าย นอกจากจะอยู่ใกล้ Steinbrenner Field แล้ว โรงแรมแห่งนี้ยังใกล้กับสนามกอล์ฟ สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ และชายหาดฟลอริดา

โรงแรมตั้งอยู่ในทำเลสะดวกภายในสนามบินแทมปา ให้บริการห้องพักและห้องสวีทที่ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมหน้าต่างบานใหญ่ 3 บาน อินเทอร์เน็ตไร้สาย และพื้นที่ทำงานกว้างขวาง ห้องพักที่ปรับปรุงใหม่มีทีวีจอแอลซีดีความละเอียดสูง 37 นิ้ว ที่นอน สปริงและชุดเครื่องนอนใหม่ รวมทั้งระบบแสงสว่างที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ห้องน้ำยังได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานด้วยชั้นวางของและที่เก็บของ

ห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้าที่หมุนเวียนให้ทัศนียภาพอันงดงามและประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสด สเต็ก และซูชิ Skyye Bar เปิดให้บริการสำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำพร้อมวิวสระว่ายน้ำ และศูนย์ออกกำลังกายก็เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเป็นประจำ

การทำการจองที่แทมปา Airport Marriott กรุณาเยี่ยมชมhttp://www.marriott.com/hotels/travel/tpaap-tampa-airport-marriott/หรือโทร1-800-228-9290 ราคาขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

เกี่ยวกับแมริออท สนามบินแทมปา
โรงแรมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในสนามบินแทมปา (TPA) อย่างสะดวกสบาย มอบทำเลในอุดมคติสำหรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจและพักผ่อน ด้วยกระจกสามบานและแพ็คเกจเครื่องนอน Marriott Revive นักเดินทางจะประทับใจกับการยกเครื่องห้องพักและห้องน้ำใหม่ทั้งหมด เราได้รับการจัดอันดับอย่างภาคภูมิใจในหมู่โรงแรม 10 อันดับแรกของ Marriott สำหรับความพึงพอใจของแขก ทำให้เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาโรงแรมในสนามบินนานาชาติแทมปา! เพลิดเพลินกับวิวเส้นขอบฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ห้องอาหาร The View at CK’s บนดาดฟ้าของโรงแรมสนามบินแทมปาของเรา หรือสัมผัสประสบการณ์ Skyye Lounge ในล็อบบี้ สำหรับการรับประทานอาหารแบบสบาย ๆ เรามี Skyye Coffee Bar ซึ่งให้บริการ Starbucks หรือเพลิดเพลินกับอาหารอเมริกันจาก Café Elise เพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ฟิตเนสในสถานที่ และพื้นที่จัดกิจกรรม 18,000 ตารางฟุตสำหรับการประชุม งานพิเศษ และงานแต่งงาน นี้โรงแรมใกล้ท่าเรือแทมปายังใกล้กับสนามกอล์ฟ สนามกีฬา Raymond James, International Plaza, Downtown Tampa และชายหาดที่สวยงามดีทรอยต์, 11 มกราคม 2013 (GLOBE NEWSWIRE) — แม้จะมีการโฆษณาอย่างต่อเนื่องและการลงทุนอย่างหนักโดยผู้ผลิตรถยนต์ในเทคโนโลยีขับเคลื่อนไฟฟ้า ผู้บริหารยานยนต์ทั่วโลกกล่าวว่าการปรับเครื่องยนต์สันดาปภายในให้เหมาะสมที่สุดจะเห็นการลงทุนสูงสุดในช่วงห้าปีข้างหน้า ผู้บริหารยังชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังยอดขาย E-รถเกินร้อยละ 15 ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกประจำปีก่อนปี 2025 ตามที่14 THประจำปีการสำรวจผู้บริหารยานยนต์ทั่วโลกที่จัดทำโดย บริษัท เคพีเอ็ LLP, การตรวจสอบสหรัฐภาษีและ บริษัท ที่ปรึกษา

ในการสำรวจผู้บริหารระดับ C จำนวน 200 คนในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกสำหรับการสำรวจยานยนต์ปี 2013 KPMG พบว่ามากกว่าหนึ่งในสี่ (26 เปอร์เซ็นต์) ของผู้บริหารกล่าวว่าบริษัทของพวกเขาจะควบคุมการลงทุนมากที่สุดในช่วงห้าปีข้างหน้าไปสู่การลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ภายใน เครื่องยนต์ และร้อยละ 36 กล่าวว่าค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังเครื่องยนต์สันดาป นอกจากนี้ 71 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารเชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์สันดาปจะยังคงให้ประสิทธิภาพและศักยภาพในการลด CO2 ที่มากกว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเวลาอย่างน้อย 6-10 ปีข้างหน้า

Gary Silberg ผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติของ KPMG LLP กล่าวว่า “เมื่อคุณดูค่าประมาณการ MPG ในปัจจุบันสำหรับรถยนต์ใหม่ เห็นได้ชัดว่าผู้ผลิตรถยนต์กำลังดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง” “รถยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและความต้องการของผู้บริโภคก็อยู่ในระดับที่พอเหมาะพอดี เนื่องจากความกังวลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ และระยะการทำงาน เครื่องยนต์สันดาปในปัจจุบันสามารถให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและประสิทธิภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ชัดเจนก็คือภายใน เครื่องยนต์สันดาปจะไปไหนไม่ได้ในเร็วๆ นี้”

อย่างไรก็ตาม Silberg กล่าวเสริมว่า “OEM และซัพพลายเออร์ไม่ได้ลงทุนในเครื่องยนต์สันดาปด้วยค่าใช้จ่ายของรถไฟขับเคลื่อนทางเลือก พวกเขายังจะกระชับการลงทุนในเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยเห็นคุณค่าอย่างเต็มที่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง”

อันที่จริง การสำรวจของ KPMG พบว่านอกเหนือจากเครื่องยนต์สันดาป เทคโนโลยีระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่หลากหลายจะเป็นจุดสนใจที่เพิ่มขึ้นของเมทริกซ์การลงทุนของอุตสาหกรรม แต่ผู้บริหารระบุอย่างชัดเจนว่าระบบไฮบริดเป็นที่ชื่นชอบอย่างชัดเจนมากกว่าระบบไฟฟ้าในขณะนี้ ในอีกห้าปีข้างหน้า:

26% กล่าวว่าบริษัทของพวกเขาจะลงทุนมากที่สุดในระบบเชื้อเพลิงไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก
17 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าระบบเชื้อเพลิงไฮบริด
13 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่ารถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่พร้อมตัวขยายระยะ
11 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่ารถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง
8% กล่าวว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ล้วน
เกือบทุกคน (87 เปอร์เซ็นต์) เห็นด้วยว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่จะไม่สามารถจับคู่กับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงได้อีกอย่างน้อยอีกห้าปี นอกจากนี้ ผู้บริหารคาดว่าปลั๊กอินไฮบริด (36 เปอร์เซ็นต์) ไฮบริดที่ไม่ใช่ปลั๊กอิน (20 เปอร์เซ็นต์) พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่พร้อมตัวขยายช่วง (17 เปอร์เซ็นต์) และพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิง (17 เปอร์เซ็นต์) จะเป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดในช่วง 5 ปีข้างหน้า

“สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ผลิตรถยนต์วางเดิมพันอย่างทั่วถึง และเดิมพันจำนวนมากโดยเฉพาะรถไฮบริด” Silberg กล่าวเสริม “นอกจากนี้ แม้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจของเรา แต่ผู้ผลิตรถยนต์ยังคงสำรวจโอกาสของระบบส่งกำลังที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่มากมายของสหรัฐฯ”

ผู้บริหารระบุมาตรการต่างๆ ที่สำคัญมากในการทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ซื้อกระแสหลัก แต่มาตรการที่สำคัญที่สุดสองประการคือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ร้อยละ 79) และการลดราคาซื้อผ่านการเช่าส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาแพง (เช่น แบตเตอรี่) .

แม้จะมีการลงทุน แต่ก็ไม่คาดว่าจะมีการนำรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในวงกว้างภายในปี 2025

แม้จะมีระดับการลงทุน ผู้บริหารสองในสาม (66 เปอร์เซ็นต์) ไม่คาดหวังว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (หมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ตั้งแต่ไฮบริดเต็มรูปแบบไปจนถึง FCEV) จะเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรถยนต์ประจำปีทั่วโลกก่อนปี 2568 ผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาคือ มองโลกในแง่ดีมากที่สุดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว โดย 45 เปอร์เซ็นต์คาดการณ์ว่ารถยนต์เหล่านี้จะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ของการจดทะเบียนรถยนต์ภายในปี 2568

สำหรับการสำรวจ KPMG Global Automotive Executive Survey 2013นั้น KPMG ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารยานยนต์ระดับ C-class จำนวน 200 คน ซึ่งรวมถึง 22 คนจากอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ในเดือนพฤศจิกายน 2555 KPMG ได้เผยแพร่การสำรวจประจำปีของผู้บริหารด้านยานยนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐ ของอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2542

เกี่ยวกับ KPMG LLP

KPMG LLP บริษัทตรวจสอบ ภาษี และที่ปรึกษา ( www.kpmg.com/us ) เป็นบริษัทสมาชิกในสหรัฐอเมริกาของ KPMG International Cooperative (“KPMG International”) บริษัทสมาชิกของ KPMG International มีผู้เชี่ยวชาญ 152,000 คน รวมถึงคู่ค้ามากกว่า 8,600 รายใน 156 ประเทศ

โลโก้ KPMG LLP มีอยู่ที่ http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=16526นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 2 ม.ค. 2013) – ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล นักโภชนาการ และแม้แต่แพทย์ได้ค้นพบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจลูกค้าให้มีรูปร่างดี นั่นคือ การแข่งขันเพื่อลดน้ำหนัก เกือบครึ่งหนึ่งของปณิธานของปีใหม่ทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ* และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ/สุขภาพที่เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียที่ต้องการช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ในเดือนมกราคมและหลังจากนั้น กำลังหันไปหา DietBet เพื่อเพิ่มพูน เว็บไซต์และแอปการอดอาหารเพื่อสังคมนี้ช่วยให้ผู้จัดงาน — ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ/สุขภาพ และอื่นๆ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสไตล์ผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตนเองได้ฟรี

จาก Fit 2 Fat 2 Fit
Drew Manning ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลและผู้เขียนหนังสือขายดีของ New York Times , Fit 2 Fat 2 Fitกำลังสนับสนุนให้แฟนๆ และผู้ติดตามของเขาเข้าร่วม Fit2Fat2Fit DietBet เพื่อช่วยให้พวกเขาลดน้ำหนักไปด้วยกัน แมนนิ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในการเพิ่มและลดน้ำหนัก 70 ปอนด์เพื่อสัมผัสกับการต่อสู้ทางร่างกายและอารมณ์ที่ลูกค้าต้องเผชิญอย่างเต็มที่ การเดินทางที่น่าสนใจของเขาได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือของเขาและผ่านสื่อหลายสิบแห่ง ตั้งแต่ Good Morning America ไปจนถึง The View ไปจนถึง CNN ในความพยายามครั้งล่าสุดของเขาในการช่วยเหลือลูกค้าและแฟน ๆ เขาจะจัดเกม DietBet ของตัวเองโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1/7 และจะให้คำแนะนำและแรงจูงใจแก่ผู้เล่นตลอดการแข่งขัน ทุกคนสามารถเข้าร่วมเกมของเขาได้

“หลักการที่สำคัญที่สุดสองข้อที่ฉันประกาศบนเว็บไซต์และในหนังสือของฉันคือความรับผิดชอบและการสนับสนุน DietBet เสนอทั้งสองอย่าง” แมนนิ่งกล่าว “ตลอดทั้งเกม ผู้เล่นมีเครือข่ายสนับสนุนในตัวเพื่อแชร์รูปภาพและโพสต์เกี่ยวกับความสำเร็จ — และความพ่ายแพ้ มีทีมคนที่เฝ้าดูและคุณมี ‘สกินในเกม’ ดังนั้นโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณจึงสูงขึ้นมาก .”

กฎสำหรับ DietBet นั้นเรียบง่าย ผู้เล่นแต่ละคนเดิมพันเงินลงในหม้อ ($50 ต่อคนในกรณีของเกม Fit2Fat2Fit) และทุกคนที่จบลงด้วยการสูญเสียสี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเริ่มต้นของพวกเขาจะแบ่งเงินกองกลางเท่า ๆ กันเมื่อสิ้นสุดสี่สัปดาห์ ไม่เหมือนกับผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด DietBet ไม่ใช่ผู้ชนะ อาจมีผู้ชนะหลายคน จากคนหลายพันคนที่เล่นเกมจนถึงปัจจุบัน 90% ได้สูญเสียน้ำหนัก

YouTube Fitness Guru โอบกอด Social Dieting
Sarah Dussault (หรือที่รู้จักว่า “SarahFit”) ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลที่ผ่านการรับรองจาก ACSM และหนึ่งใน”ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย 5 อันดับแรกที่น่าติดตามบน YouTube”ของ Teen Vogueเป็นผู้นำด้านการลดน้ำหนักและฟิตเนสบนโซเชียลมีเดีย โดยมีการดูวิดีโอการฝึกสอนของเธอมากกว่า 110 ล้านครั้ง ในปี 2011 เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้ฝึกสอนคนดังคนแรกที่เป็นผู้นำของ DietBet หลังจากที่ทั้งสองเกมที่มีมากกว่า $ 10,000 ในรางวัลในปี 2012 ซาร่าห์เป็นเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอ DietBetบน 1/10www.dietbet.com/sarahfit

*จากการสำรวจล่าสุดโดยโบรกเกอร์ออนไลน์ TD Ameritrade

ทีม Fitness Fanatics ประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ FitFluentialเครือข่ายบล็อกเกอร์ด้านฟิตเนสที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศกำลังเปิดตัว DietBet ในวันที่ 21 มกราคม FitFluential DietBet จะเป็นเจ้าภาพโดย “FitFluential Ambassadors” โหลซึ่งมีความชำนาญและความสนใจตั้งแต่โยคะ และวิ่งเพื่อการฝึกสอนด้านสุขภาพแบบองค์รวม Ambassadors ทั้งหมดจะพร้อมให้บริการในระหว่างเกมในฐานะโค้ชเสมือนจริง โดยให้คำแนะนำ สูตรอาหาร และกำลังใจแก่ผู้เล่น

“หากคุณมุ่งมั่นที่จะลดน้ำหนักส่วนเกินนั้น DietBetting เสนอวิธีใหม่ในการแก้ปัญหาปีใหม่ของคุณ โดยการเพิ่มสิ่งจูงใจทางการเงิน การสนับสนุนจากเพื่อนฝูง และการฝึกสอนอย่างมืออาชีพ คุณได้เตรียมตัวเองให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน” เจมี่ โรเซน ซีอีโอของ DietBet “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในชุมชนด้านสุขภาพและสุขภาพยอมรับ DietBet เป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มและจูงใจลูกค้าของพวกเขา ด้วยผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล นักโภชนาการที่ลงทะเบียน โค้ชชีวิต และเจ้าของยิมที่ตั้ง DietBet ในหมู่ลูกค้าของพวกเขา , ผลลัพธ์ในปีนี้จะไม่ธรรมดา”

เกี่ยวกับ DietBet ไดเอท
เบทเป็นบริษัทการอดอาหารเพื่อสังคมที่เป็นผู้บุกเบิกวิธีการใหม่ในการลดน้ำหนัก เป็นการนำคนมารวมกันเพื่อลดน้ำหนักเป็นชุมชนแทนการอดอาหารแบบเดิมๆ เพียงอย่างเดียว และมันได้ผล ด้วย DietBet ผู้เล่น 90 เปอร์เซ็นต์ลดน้ำหนักโดยเฉลี่ยมากกว่า 5 ปอนด์ในสี่สัปดาห์ เกมนี้เรียบง่าย: ลดน้ำหนักของคุณสี่เปอร์เซ็นต์ในสี่สัปดาห์และคุณจะชนะ DietBet ก่อตั้งโดย Jamie Rosen และเปิดตัวในเดือนมกราคม 2012 ผู้เล่น DietBet มาจากทั่วโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 45 ประเทศจนถึงปัจจุบัน ค้นหา DietBet บนFacebookและTwitter แอพมือถือก็มีให้เช่นกันนิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 3 ม.ค. 2013) – ด้วยจำนวนที่มากเกินไปของพนักงานในสหรัฐฯ ที่ต้องต่อสู้กับโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งทำให้ผลิตภาพสูญเสียไปมากกว่า 153 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจากการขาดงาน ประกอบกับการสูญเสียผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก “Presenteeism” ที่เป็นอันตรายถึงสี่เท่า ไม่น่าแปลกใจที่ Corporate America ได้หันมาใช้โปรแกรมลดน้ำหนักที่สร้างสรรค์และนอกกรอบจากการแข่งขัน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มพนักงานที่ดีขึ้นเพื่อต่อสู้กับส่วนนูน ตระหนักถึงความสำเร็จที่มากขึ้นด้วยความพยายามในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย และรับรางวัลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น HealthyWage.com ผู้นำด้านการจัดหาโปรแกรมลดน้ำหนักตามแรงจูงใจทางการเงินและการแข่งขันสำหรับทั้งธุรกิจและบุคคล ได้ประกาศการเติบโตของบัญชีรายชื่อลูกค้าแบบทวีคูณในกลุ่มบริษัท โรงพยาบาล ระบบสุขภาพ บริษัทประกัน ระบบโรงเรียน เทศบาล และอื่นๆ องค์กรต่างๆ รวมถึง Office Depot, Zales, 7-Eleven และอื่นๆ ตามรายการด้านล่าง ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากจิตวิญญาณของการแข่งขันและรางวัลเงินสด เพื่อปรับปรุงสุขภาพของพนักงาน บังคับให้ผู้ชายลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในการส่งเสริมพฤติกรรมทั่วทั้งองค์กรเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลง เพิ่มผลกำไรของตัวเอง

“จนถึงปัจจุบัน HealthyWage.com ได้ดำเนินการท้าทายการลดน้ำหนักแบบทีมมูลค่า $10,000 และ/หรือโปรแกรมควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ‘แรงจูงใจด้านเงิน’ ใหม่ ๆ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับองค์กรลูกค้ากว่า 400 องค์กรทั่วสหรัฐอเมริกาที่จ้างงานมากกว่า พนักงานหนึ่งล้านคน” เดวิด ร็อดเดนเบอร์รี่ ซีอีโอของ HealthyWage.com กล่าว “ในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว เราได้เห็นธุรกิจ บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ และเขตการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นที่ต้องการเสนอโปรแกรมลดน้ำหนักที่จะช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมและตื่นเต้นได้ดีขึ้น และท้ายที่สุด ประสบความสำเร็จมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการเอาชนะเป้าหมายของโครงการทางการเงิน แต่นั่นคือ ไม่แปลกใจเลยที่ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือหลายชิ้นได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของการใช้สิ่งจูงใจทางการเงินและการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงเพื่อจูงใจให้น้ำหนักลดลง

บริษัทและองค์กรต่อไปนี้ รวมถึงบริษัทอื่นๆ อีกกว่า 400 ราย ได้เข้าร่วมในโครงการ HealthyWage:

องค์กร:

ซาเลส
ออฟฟิศดีโป
7-Eleven
ฟิลลิปส์ 66
Joy Global
การดูแลสุขภาพ -ระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแปดจากยี่สิบห้าในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ :

โนแวนท์ เฮลท์
สุขภาพศักดิ์ศรี
พันธมิตรด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
การศึกษา – เขตการศึกษาสิบสามในห้าสิบแห่งที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา รวมถึง:

ฮูสตัน TX
เมมฟิส เทนเนสซี
Duval County, FL
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
Roddenberry ตั้งข้อสังเกตว่า “ความสำเร็จของวิธีการลดน้ำหนักที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีจากประสบการณ์ของ Kay และ Rick Woolen คู่สมรสที่เข้าร่วมในโครงการ HealthyWage ผ่านทางศูนย์การแพทย์ Wake Forrest Baptist Medical Center ของพวกเขา พวกเขาสูญเสียมากกว่า 130 รวมกัน ปอนด์ในปี 2555 และได้รับเงินสดมากกว่า 6,000 ดอลลาร์สำหรับความพยายามของพวกเขา!”

HealthyWage อยู่ในระดับแนวหน้าของแนวโน้มสิ่งจูงใจด้านสุขภาพ – ความพยายามที่บริษัทหวังว่าจะสามารถตอบโต้ทางเลือกอื่นๆ ที่มีน้ำหนักเกินและคนอ้วนจะต้องเผชิญหน้า ซึ่งรวมถึงร่างพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพง (มาตรา 2705) ล่าสุดที่กำหนดให้นายจ้างสามารถใช้มาตรการต่างๆ เช่น ดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป เพื่อปรับเบี้ยประกันสุขภาพของพนักงานตามแรงจูงใจด้านสุขภาพตามผลลัพธ์สูงสุด 30% เพิ่มขึ้นจาก ระดับ 20% ในปัจจุบัน ผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการดังกล่าวจะมีนัยสำคัญเมื่อพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ที่สูงของพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสุขภาพไม่ดีในอุดมคติ รายงานโดยข่าวสวัสดิการพนักงาน. นอกจากน้ำหนักตัวแล้ว ภาวะสุขภาพเรื้อรังที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลงด้วย เช่น การวินิจฉัยโรคหัวใจวาย ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง เบาหวาน ภาวะซึมเศร้า และอาการปวดหลังหรือเข่าหรือขาซ้ำๆ ผลกระทบระลอกคลื่นของโรคอ้วนดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด

รูปแบบแรงจูงใจด้านเงิน
ผ่าน HealthyWage พนักงานสามารถรับเงินเพื่อลดน้ำหนักผ่านโปรแกรมควบคุมอาหารและ/หรือฟิตเนสใดก็ได้ที่พวกเขาเลือกปฏิบัติตาม – Weight Watchers®, Jenny Craig®, Nutrisystem®, Atkins® หรือการรับประทานอาหาร/ฟิตเนสที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอื่นๆ ระบบการปกครอง แนวทางนี้มีประสิทธิภาพมากจน HealthyWage จ่ายเงินสดรวมกันมากกว่า 450,000 ดอลลาร์ในปี 2554 เพียงอย่างเดียว และคาดว่าในปี 2555 จะเกินจำนวนนี้ ไม่แปลกใจเลยที่ HealthyWage ก่อตั้งขึ้นจากการวิจัยที่พิสูจน์ว่ารางวัลเงินสดมีมากเท่ากับประสิทธิภาพของโปรแกรมลดน้ำหนักสามเท่า

ปัจจุบัน HealthyWage เสนอโปรแกรมอาหารตามรางวัลเงินสดที่แตกต่างกันสามโปรแกรม ซึ่งจ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วมเพื่อให้มีตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพได้สำเร็จ ผู้บุกเบิกBMI Challenge ของบริษัทจ่าย $1,000 ให้กับผู้ที่ลงทุน $300 เพื่อเข้าร่วมและย้ายจากการจำแนก BMI ที่เป็นโรคอ้วน (มากกว่า 30) เป็น BMI ปกติ (น้อยกว่า 25) ในช่วงเวลาหนึ่งปี ในขณะที่ปฏิบัติตามกฎสองสามข้อและเช็คอินเป็นรายสัปดาห์ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วม BMI Challenge ฟรี โดยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้า HealthyWage เสนอทางเลือกในการรับ $100 สำหรับการบรรลุเป้าหมาย BMI ตามระยะเดียวกันนี้ จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 25% ของบุคคลที่ทำเงินของตัวเองได้รับรางวัลเงินสดและมีน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพผ่านโปรแกรมนี้โดยเฉพาะ ในความเป็นจริง บริษัทระบุว่าผู้เข้าร่วมที่นำเงินของตัวเองไปเสี่ยงมีโอกาสมากกว่า 10 เท่าที่จะชนะ BMI Challenge

HealthyWage ยังเสนอการแข่งขันลดน้ำหนักแบบทีมมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมละ 5 คน เพื่อให้ได้สัดส่วนการลดน้ำหนักสูงสุดในช่วง 3 เดือน ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ และชั่งน้ำหนักในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขันที่สโมสรสุขภาพในท้องถิ่น หรือสร้างวิดีโอ YouTube® ส่วนตัวบนตาชั่งเพื่อยืนยันน้ำหนัก กฎเกณฑ์นี้กีดกันกลวิธีที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยจำกัดการลดน้ำหนัก 12 สัปดาห์ไว้ที่ 16.59 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวเริ่มต้น

นอกจากผู้ที่เข้าร่วมในระดับบุคคลแล้ว นายจ้างรายใหญ่ยังเข้าร่วมการแข่งขัน Team Weight Loss Challenge มูลค่า $10,000 ในแผนก “Company vs. Company” ที่พวกเขาแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้พนักงานของตนสูญเสียน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน HealthyWage มูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้บรรลุผลลัพธ์ที่โดดเด่น โดยการลดน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมที่สูญเสียน้ำหนักตัวมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญทางคลินิกซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดีขึ้นและลดต้นทุนด้านการดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้ โปรแกรม ” 10% Challenge ” ของ HealthyWage ยังช่วยให้ผู้แสวงหาสุขภาพทั่วประเทศสามารถ “เดิมพัน” และทำกำไรจากการลดน้ำหนักที่ไม่ต้องการได้ ผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายเงิน 150 ดอลลาร์เพื่อโอกาสในการเพิ่มเงินเป็นสองเท่าและรับ 300 ดอลลาร์สำหรับการลดน้ำหนักเพียง 10% ของน้ำหนักตัวเริ่มต้น ยกเว้นค่าดัชนีมวลกายภายใน 6 เดือน น้ำหนักเริ่มต้นและสิ้นสุดของผู้เข้าร่วมแต่ละรายได้รับการยืนยันจากพาร์ทเนอร์ของสโมสรสุขภาพ HealthyWage นับพันรายทั่วสหรัฐอเมริกาหรือผ่านวิดีโอ YouTube ส่วนตัว โดยสมาชิกแต่ละคนจะรายงานน้ำหนักของตนเองทางออนไลน์สัปดาห์ละครั้ง

เกมส์พนันออนไลน์ ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับ HealthyWage สามารถเยี่ยมชมwww.HealthyWage.com

เกี่ยวกับ HealthyWage™
ผู้จัดหาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เกมส์พนันออนไลน์ HealthyWage มอบสิ่งจูงใจเงินสด การสนับสนุนทางสังคมและจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและทรัพยากร และเทคโนโลยีการตั้งเป้าหมายและการติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในประเทศของเรา และปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของอเมริกา บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการวิจัยเชิงวิชาการที่พิสูจน์ให้เห็นว่ารางวัลเงินสดเพียงเล็กน้อยนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าโปรแกรมลดน้ำหนักถึงสามเท่า ว่าคนจะลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเงินของตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยง และเครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายของโรคอ้วน และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการย้อนกลับของโรคอ้วน เรียนรู้ออนไลน์ที่www.HealthyWage.com

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:ผู้เข้าแข่งขันรายบุคคลและองค์กร ผู้เข้าร่วมสโมสรสุขภาพ (สถานที่ชั่งน้ำหนักการแข่งขัน) และ/หรือผู้บริหารของบริษัท HealthyWage ที่พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์

ที่มา:
เมษายน 2555 Gallup-Healthways study: http://www.gallup.com/poll/150026/unhealthy-workers-absenteism-cost-153-billion.aspx
Milken Institute: http://www.milkeninstitute.org/healthreform /pdf/AnUnhealthyAmericaExecSumm.pdf
ข่าวสวัสดิการพนักงาน: http://ebn.benefitnews.com/news/gallup-healthways-overweight-absenteeism-wellbeing-index-2718951-1.htmlวินนิเพก, แมนิโทบา–(Marketwire – 3 ม.ค. 2013) -ทนายความยี่สิบสามคนจากThompson Dorfman Sweatman LLP (กฎหมาย TDS) ได้รับการจดทะเบียนในThe Best Lawyers ในแคนาดาโดย Best Lawyers® ฉบับล่าสุด

Don Douglas ซีอีโอและหุ้นส่วนผู้จัดการของ TDS กล่าวว่า “เรารู้ว่า TDS มีทนายความที่ดีที่สุดในแคนาดา ซึ่งขณะนี้ได้รับการยืนยันจาก Best Lawyers ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศที่ให้บริการด้านกฎหมาย”

ต่อไปนี้ยี่สิบสามทนายความ TDS ได้รับการเสนอชื่อให้ 2013 ฉบับทนายความที่ดีที่สุดในแคนาดา: ริชาร์ด HG อดัมส์ (กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ), โรเบิร์ตเจล Adkins ( กฎหมายพื้นเมืองและกฎหมายอสังหาริมทรัพย์), ดอน Baizley, QC ( กฎหมายกีฬา ), Donald G. Douglas (การล้มละลายและการปรับโครงสร้างทางการเงิน ), James G. Edmond ( กฎหมายประกันภัยและกฎหมายการก่อสร้าง ), Adrian B. Frost ( กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน ), A. Blair Graham, QC ( การระงับข้อพิพาททางเลือก ) , โรบิน เอ็ม. เคอร์ซี่(กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน), Keith D. LaBossiere (กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน), Jan Lederman (กฎหมายว่าด้วยการซื้อกิจการและการลงทุนภาคเอกชนและกฎหมายการควบรวมกิจการ), Kenneth S. Maclean (การระงับข้อพิพาททางเลือกและกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน), Barry N. MacTavish ( กฎหมายหลักทรัพย์ ), Gordon A. McKinnon (กฎหมายประกันภัย), Albina P. Moran (กฎหมายอสังหาริมทรัพย์), E. William Olson, QC (การระงับข้อพิพาททางเลือกคดีฟ้องร้องบริษัทกฎหมายการก่อสร้าง องค์กรและการค้า คดีความ กฎหมายประกันภัย และกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน), Chrys Pappas, QC (กฎหมายการธนาคาร,กฎหมายองค์กรและกฎหมายอสังหาริมทรัพย์), Sacha R. Paul (กฎหมายอะบอริจิน), William G. Percy (กฎหมายอะบอริจิน), Jeffrey D. Pniowsky ( กฎหมายภาษี ), James A. Ripley ( กฎหมายการธนาคาร ), Sheryl A. Rosenberg ( สิ่งแวดล้อม กฎหมาย ), P. Michael