ID Line GClub ไลน์จีคลับ ID Line GClub ไอดีไลน์ จีคลับ ไลน์ GClub

ID Line GClub ไลน์จีคลับ ID Line GClub ไอดีไลน์ จีคลับ ไลน์ GClub สมัครสล็อตจีคลับ สมัครจีคลับสล็อต สมัครเล่นสล็อตจีคลับ จีคลับสล็อตออนไลน์ จีคลับสล็อตมือถือ สล็อต GClub จีคลับสล็อต สล็อตรอยัลจีคลับ เล่นสล็อตจีคลับ สล็อตออนไลน์ GClub 3.1 คําจํากัดความของตลาด
การจัดแสดง 11: ข้อเสนอของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
การจัดแสดง 12: กลุ่มตลาด
3.3 Market size 2021
3.4 Market outlook: Forecast for 2021-2026
Exhibit 13: Chart on Global – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 14: Data Table on Global – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)
Exhibit 15: Chart on Global Market: Year-over-year growth 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 16: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตลาดโลก: การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
4 การวิเคราะห์กองกําลังห้า

4.1 สรุปกองกําลังห้า
นิทรรศการที่ 17: การวิเคราะห์กองกําลังห้าประการ – การเปรียบเทียบระหว่างปี 2021 ถึง 2026
4.2 อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
การจัดแสดง 18: แผนภูมิเกี่ยวกับอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.3 อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์
นิทรรศการที่ 19: อํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.4 การคุกคามของผู้เข้าใหม่
นิทรรศการที่ 20: ภัยคุกคามของผู้เข้าใหม่ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.5 การคุกคามของสารทดแทน
นิทรรศการที่ 21: ภัยคุกคามจากสารทดแทน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน
นิทรรศการที่ 22: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026
4.7 สภาพตลาด
การจัดแสดง 23: แผนภูมิสภาพตลาด – ห้ากองกําลัง 2021 และ 2026
5 การแบ่งส่วนตลาดตามผู้ใช้ปลายทาง

5.1 กลุ่มตลาด
การจัดแสดง 24: แผนภูมิเกี่ยวกับผู้ใช้ปลายทาง – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 25: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ปลายทาง – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)
5.2 การเปรียบเทียบโดยผู้ใช้ปลายทาง
การจัดแสดง 26: แผนภูมิเปรียบเทียบโดยผู้ใช้ปลายทาง
ข้อ 27: ตารางข้อมูลเปรียบเทียบโดยผู้ใช้ปลายทาง
5.3 ที่อยู่อาศัย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2021-2026
การจัดแสดง 28: แผนภูมิที่อยู่อาศัย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการที่ 29: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 30: แผนภูมิที่อยู่อาศัย – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการที่ 31: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
5.4 เชิงพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2021-2026
การจัดแสดง 32: แผนภูมิเชิงพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 33: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเชิงพาณิชย์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการที่ 34: แผนภูมิเชิงพาณิชย์ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการที่ 35: ตารางข้อมูลเชิงพาณิชย์ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
5.5 โอกาสทางการตลาดโดยผู้ใช้ปลายทาง
การจัดแสดง 36: โอกาสทางการตลาดโดยผู้ใช้ปลายทาง ($ ล้าน)
6 ภาพรวมลูกค้า

6.1 ภาพรวมภูมิทัศน์ของลูกค้า
การจัดแสดง 37: การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาวงจรชีวิตตะกร้าสินค้าของลูกค้าอัตราการยอมรับและเกณฑ์การซื้อ
7 ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

7.1 การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 38: แผนภูมิส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 39: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)
7.2 การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 40: แผนภูมิเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
การจัดแสดง 41: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
7.3 อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 42: แผนภูมิอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 43: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 44: แผนภูมิในอเมริกาเหนือ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 45: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาเหนือ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.4 ทวีปยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
จัดแสดง 46: แผนภูมิยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 47: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 48: แผนภูมิยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 49: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับยุโรป – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.5 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2021-2026
การจัดแสดง 50: แผนภูมิเกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 51: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับ APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 52: แผนภูมิเกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิก – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการ 53: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับ APAC – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.6 ตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 54: แผนภูมิตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 55: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 56: แผนภูมิเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
นิทรรศการที่ 57: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.7 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการที่ 58: แผนภูมิในอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 59: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 60: แผนภูมิในอเมริกาใต้ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 61: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.8 US – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
จัดแสดง 62: แผนภูมิบนสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 63: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 64: แผนภูมิในสหรัฐอเมริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 65: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.9 ประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 66: แผนภูมิเกี่ยวกับประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 67: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 68: แผนภูมิเกี่ยวกับจีน – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 69: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.10 UK – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 70: แผนภูมิในสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 71: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
จัดแสดง 72: แผนภูมิในสหราชอาณาจักร – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 73: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.11 ประเทศเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
นิทรรศการ 74: แผนภูมิในเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 75: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 76: แผนภูมิในเยอรมนี – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 77: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.12 ประเทศญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026
การจัดแสดง 78: แผนภูมิเกี่ยวกับญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
นิทรรศการที่ 79: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)
การจัดแสดง 80: แผนภูมิเกี่ยวกับญี่ปุ่น – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
การจัดแสดง 81: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่น – การเติบโตแบบปีต่อปี 2021-2026 (%)
7.13 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 82: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ ($ ล้าน)
8 ไดรเวอร์ ความท้าทาย และเทรนด์

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด
8.2 ความท้าทายของตลาด
8.3 ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย
นิทรรศการที่ 83: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทายในปี 2021 และ 2026
8.4 แนวโน้มของตลาด
9 ภูมิทัศน์ผู้ขาย

9.1 ภาพรวม
9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย
การจัดแสดง 84: ภาพรวมเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยการผลิตและปัจจัยของความแตกต่าง
9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
นิทรรศการ 85: ภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยของการหยุดชะงัก
9.4 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
การจัดแสดง 86: ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญต่อธุรกิจ
10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ผู้ขายที่ได้รับความคุ้มครอง
การจัดแสดง 87: ผู้ขายได้รับความคุ้มครอง
10.2 การวางตําแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
การจัดแสดง 88: เมทริกซ์เกี่ยวกับตําแหน่งและการจําแนกประเภทของผู้ขาย
10.3 บลังโก GmbH และบริษัท กก.
การจัดแสดง 89: BLANCO GmbH and Co. KG – ภาพรวม
นิทรรศการ 90: BLANCO GmbH และ บริษัท กก. – สินค้า / บริการ
นิทรรศการ 91: BLANCO GmbH และ Co. KG – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.4 ดอร์นแบรชท์ เอจี แอนด์ โค กก.
การจัดแสดง 92: Dornbracht AG and Co. KG – ภาพรวม
นิทรรศการ 93: Dornbracht AG และ Co. KG – ผลิตภัณฑ์ / บริการ
นิทรรศการ 94: Dornbracht AG และ Co. KG – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 95: Dornbracht AG และ Co. KG – ข้อเสนอที่สําคัญ
10.5 แฟรงกี้ โฮลดิ้ง เอจี
การจัดแสดง 96: FRANKE โฮลดิ้งเอจี – ภาพรวม
นิทรรศการ 97: FRANKE โฮลดิ้งเอจี – กลุ่มธุรกิจ
นิทรรศการ 98: FRANKE โฮลดิ้งเอจี – ข่าวสําคัญ
นิทรรศการ 99: FRANKE โฮลดิ้งเอจี – ข้อเสนอที่สําคัญ
การจัดแสดง 100: FRANKE Holding AG – โฟกัสเซ็กเมนต์
10.6 บริษัท โคห์เลอร์
นิทรรศการ 101: บริษัท Kohler – ภาพรวม
Exhibit 102: Kohler Co. – Product / Service
Exhibit 103: Kohler Co. – Key news
Exhibit 104: Kohler Co. – Key offerings
10.7 Kraus USA Inc.
Exhibit 105: Kraus USA Inc. – Overview
Exhibit 106: Kraus USA Inc. – Product / Service
Exhibit 107: Kraus USA Inc. – Key news
Exhibit 108: Kraus USA Inc. – Key offerings
10.8 Moen Inc.
Exhibit 109: Moen Inc. – Overview
Exhibit 110: Moen Inc. – Product / Service
Exhibit 111: Moen Inc. – Key offerings
10.9 Roca Sanitario SA
Exhibit 112: Roca Sanitario SA – Overview
Exhibit 113: Roca Sanitario SA – Product / Service
Exhibit 114: Roca Sanitario SA – Key offerings
10.10 Ruvati
Exhibit 115: Ruvati – Overview
Exhibit 116: Ruvati – Product / Service
Exhibit 117: Ruvati – Key news
Exhibit 118: Ruvati – Key offerings
10.11 TEKA INDUSTRIAL S.A.
Exhibit 119: TEKA INDUSTRIAL S.A. – Overview
Exhibit 120: TEKA INDUSTRIAL S.A. – Product / Service
Exhibit 121: TEKA INDUSTRIAL S.A. – Key offerings
10.12 VIGO INDUSTRIES LLC.
Exhibit 122: VIGO INDUSTRIES LLC. – Overview
Exhibit 123: VIGO INDUSTRIES LLAbsen บรรลุความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการลงนามของผู้จัดจําหน่ายทั่วโลก 1,000 ราย Deutsch Deutsch Français
ข่าวจัดทําโดย

อับเซน
30 มิ.ย. 2022 22:22 ET

แชร์บทความนี้

เซินเจิ้น, จีน, กรกฎาคม 1, 2022 /PRNewswire/ — ผู้ผลิตโซลูชัน LED ระดับโลก Absen ได้ประกาศว่าได้บรรลุความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์แล้ว แผนการขยายสําหรับเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกของ Absen ประสบความสําเร็จโดยถึง 1,000 ช่องทางพันธมิตร เครือข่ายพันธมิตรเป็นรากฐานที่สําคัญของสถาปัตยกรรมระดับโลกของ Absen ความสําเร็จของแคมเปญการสรรหาบุคลากรช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งผู้นําของบริษัทในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี LED และสนับสนุนการเติบโตของตลาด

ความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ของ Absen จากพันธมิตรช่องทาง 1,000 ราย
ความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ของ Absen จากพันธมิตรช่องทาง 1,000 ราย
ตลาดจอแสดงผล LED ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีจอแสดงผล LED ได้สร้างตัวเองให้เป็นมาตรฐานสําหรับการใช้งานทั้งหมดแซงเทคโนโลยีทางเลือกที่เคยจัดตั้งขึ้นเช่นการฉายภาพ การเติบโตได้รับแรงหนุนจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเช่นเทคโนโลยีไมโครและมินิ LED ในปัจจุบัน ด้วยการแพร่กระจายของไฟ LED ขนาดเล็กและขนาดเล็ก, เทคโนโลยีใหม่ ๆ กําลังก้าวหน้าและผลักดันความต้องการในอุตสาหกรรม LED ทั่วโลก.

การผลักดันของ Absen ในการขยายขอบเขตความร่วมมือระดับโลกโดยการขยายช่องทางในต่างประเทศโดยตรงสนับสนุนการเติบโตแบบทวีคูณของอุตสาหกรรม

Absen มีการใช้งานอยู่แล้วในกว่า 130 ภูมิภาคและครอบคลุมตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยทีมงานกว่า 2,000 คนและตัวแทนที่ดําเนินโครงการมากกว่า 50,000 โครงการจนถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2001 Absen ได้เริ่มสร้างเครือข่าย ด้วยประสบการณ์สองทศวรรษในอุตสาหกรรม LED, Absen มีพันธมิตรระดับโลกที่น่าประทับใจมากมายและพยายามที่จะทํางานร่วมกับ บริษัท ที่มีอุดมการณ์วิสัยทัศน์และแรงผลักดันที่คล้ายคลึงกันกับ Absen
เส้นทางสายไหมซินหัว: เวิลด์แชนแนลซิตี้ฟอรัม 2022 จัดขึ้นที่หยางโจวประเทศจีนตะวันออก
ข่าวจัดทําโดย

เส้นทางสายไหมซินหัว
30 มิ.ย. 2022 22:26 ET

แชร์บทความนี้

ปักกิ่ง 30 มิถุนายน 2022 /PRNewswire/ — World Canal Cities Forum (WCCF) 2022 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปกป้องมรดกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองคลองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนในหยางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมืองคลองของโลกที่ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน

ภาพถ่ายที่มอบให้กับซินหัวแสดงให้เห็นถึงพิธีเปิดของช่อง World Cities Forum 2022 (PRNewsfoto/เส้นทางสายไหมซินหัว)
ภาพถ่ายที่มอบให้กับซินหัวแสดงให้เห็นถึงพิธีเปิดของช่อง World Cities Forum 2022 (PRNewsfoto/เส้นทางสายไหมซินหัว)
Yang Jiechi สมาชิกของสํานักการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการกลาง CPC กล่าวว่าคลองเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมที่สร้างขึ้นโดยมนุษยชาติและการประชุมจะฉีดแรงผลักดันใหม่เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาเมืองคลองทั่วโลก นอกเหนือจากการปรับปรุงการแลกเปลี่ยนระหว่างคนกับคนและการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว

หยางโจวเมืองชั้นนําในการประยุกต์ใช้มรดกโลกร่วมกันสําหรับแกรนด์คาแนลของจีนและการคุ้มครองมรดกที่เกี่ยวข้องได้รับรางวัลเป็นเมืองคลองต้นแบบสําหรับการดําเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2030 ในการประชุม

Beate Trankmann ตัวแทนผู้อยู่อาศัยของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในประเทศจีนได้เผยแพร่รายงานในหัวข้อเดียวกัCGTN: “หนึ่งประเทศ สองระบบ” รับประกันความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของฮ่องกง
ข่าวจัดทําโดย

ซีจีทีเอ็น
30 มิ.ย. 2022 22:28 ET

แชร์บทความนี้

ปักกิ่ง 1 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — ขณะที่ฮ่องกงฉลองครบรอบ 25 ปีของการกลับมายังจีน นโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ได้รับการยกย่องว่าเป็นการรับประกันพื้นฐานสําหรับความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของเมือง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งเดินทางถึงฮ่องกงเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อฉลองวันครบรอบกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ซึ่งรับประกันความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพในระยะยาวของฮ่องกง และสร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมชาติฮ่องกง

CGTN: ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ รับประกันความเจริญรุ่งเรือง เสถียรภาพของฮ่องกง
CGTN: ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ รับประกันความเจริญรุ่งเรือง เสถียรภาพของฮ่องกง
ในการกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเกาลูนตะวันตกสีเรียกร้องให้ฮ่องกงปกป้อง “หนึ่งประเทศสองระบบ” อย่างไม่ลดละและต่อสู้เพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น

Xi: ฮ่องกงแข็งแกร่งขึ้นหลังจากการทดสอบ

“เป็นเวลาห้าปีแล้วที่ฉันมาเยือนฮ่องกงครั้งสุดท้าย” นายสีซึ่งไปเยือนฮ่องกงในปี 2017 กล่าว ขณะที่เมืองนี้ฉลองครบรอบ 20 ปีของการกลับมายังประเทศจีน

นายสีกล่าวว่าฮ่องกงห่วงใยและห่วงใยมาโดยตลอด “หัวใจของผมและรัฐบาลกลางอยู่กับเพื่อนร่วมชาติของฮ่องกงเสมอ”

เขากล่าวว่าฮ่องกงได้อดทนต่อการทดสอบที่จริงจังหลายครั้งและได้เอาชนะความเสี่ยงและความท้าทายหลายประการเมื่อเวลาผ่านไป โดยเสริมว่าเมืองนี้แข็งแกร่งขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมาก

เขากล่าวยกย่องพลังอันแข็งแกร่งของ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ว่าตราบใดที่หลักการนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ฮ่องกงก็จะมีอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นและสร้างคุณูปการใหม่ ๆ และยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อฟื้นฟูชาติจีนครั้งใหญ่

นายสีจะเข้าร่วมการประชุมในวันศุกร์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของการกลับมายังจีนของฮ่องกง และพิธีลงทุนของรัฐบาลชุดที่ 6 ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR)

ในระหว่างการประชุมกับ Carrie Lam ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HKSAR เมื่อวันพฤหัสบดีนายสีได้พูดถึงความพยายามอย่างมากของเขาในการนําหลักการ “หนึ่งประเทศสองระบบ” และกฎหมายพื้นฐานมาใช้อย่างมั่นคงรวมถึงบทบาทของเขาในการอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จากความโกลาหลไปสู่ความสงบเรียบร้อยในฮ่องกง

ความสําเร็จดังก้อง

“หนึ่งประเทศ สองระบบ” เป็นนโยบายพื้นฐานที่รัฐบาลจีนได้ดําเนินการในฮ่องกงนับตั้งแต่กลับมาใช้อํานาจอธิปไตยเหนือฮ่องกงอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

แม้จะมีความท้าทายมากมายในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา แต่การปฏิบัติของ “One Country, Two Systems” ในฮ่องกงเป็น “ความสําเร็จที่ดังก้อง” นายสีกล่าวขณะพบปะกับผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดคนที่หกของ HKSAR จอห์น ลี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม

ความมุ่งมั่นของรัฐบาลกลางที่จะใช้หลักการของ “หนึ่งประเทศสองระบบ” อย่างเต็มที่และซื่อสัตย์ไม่เคยสั่นคลอนนับประสาอะไรกับการเปลี่ยนแปลงเขาบอกลี

นายสีได้เน้นย้ําถึงความจําเป็นในการนําหลักการนี้ไปใช้อย่างครบถ้วนและซื่อสัตย์ซ้ําแล้วซ้ําเล่า นั่นคือ การรักษาความมุ่งมั่นต่อฐาน “หนึ่งประเทศ” และใช้ประโยชน์จากประโยชน์ของ “สองระบบ” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ฮ่องกงประสบความสําเร็จในการพัฒนาที่โดดเด่นภายใต้กรอบของ “หนึ่งประเทศสองระบบ” นับตั้งแต่เดินทางกลับจีน

ในปี 2021 เศรษฐกิจของฮ่องกงเติบโตขึ้นเป็น 2.86 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 364 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้นจาก 1.37 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกงในปี 1997 ในช่วงเวลานี้การค้าสินค้าต่างประเทศทั้งหมดมีมากกว่าสามเท่าโดยสูงถึง 10.27 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ฮ่องกงมีความเข้มแข็งในฐานะศูนย์กลางทางการเงินการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ สถาบันระดับโลกได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องว่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เสรีและมีการแข่งขันสูงที่สุดด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก

อายุขัยเฉลี่ยในฮ่องกงในปี 2021 คือ 83 ปีสําหรับผู้ชายและ 87.7 ปีสําหรับผู้หญิง เพิ่มขึ้นจาก 76.8 ปีและ 82.2 ปีตามลําดับในปี 1997

https://news.cgtn.com/news/2022-06-30/Xi-extends-congratulations-best-wishes-to-Hong-Kong-compatriots-1bhNbpwpzS8/index.html

วิดีโอ – https://www.youtube.com/watch?v=rsc_eOlr4PU

นชื่อรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนหยางโจวปี 2021 เพื่อพยายามนําเสนองานแสดงการพัฒนาที่ยั่งยืนในหยางโจวสําหรับเมืองคลองทั่วโลก

ก่อนหน้านี้ในปี 2021 UNDP ของจีนได้ก่อตั้งขึ้นร่วมกับองค์การความร่วมมือโลกเพื่อเมืองคลองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (WCCO) ซึ่งเป็นชุดตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัด 56 ประการที่ได้มาจากมุมมองของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และพร้อมสําหรับการประเมินเชิงปริมาณเพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองคลอง

ภายในสิ้นปี 2020 หยางโจวได้เสร็จสิ้นตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 92.2% และมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวชี้วัดในท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายสุดท้าย

ในอนาคตหยางโจวจะยกย่องให้เมืองแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองต้นแบบและร่วมมือกับเมืองคลองอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันส่งเสริมการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของคลองและการพัฒนาเมืองคลองอย่างยั่งยืนจางเป่าฮวนหัวหน้าพรรคในหยางโจวกล่าว

ในระหว่างการประชุมซึ่งจัดร่วมกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนและรัฐบาลประชาชนมณฑลเจียงซู ID Line GClub ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการปกป้องมรดกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองคลองทั่วโลกผ่านการปรับปรุงการวางแผนการยึดมั่นในการก่อสร้างและการแลกเปลี่ยนร่วมกัน การให้ความสําคัญกับนวัตกรรมและการบูรณาการที่เพิ่มขึ้นตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือแบบ win-winMagIron บรรลุความสําเร็จครั้งสําคัญในกลยุทธ์ในการรีสตาร์ทโรงงาน 4
ข่าวจัดทําโดย

แมกจิรอน LLC
30 มิ.ย. 2022 22:28 ET

แชร์บทความนี้

GILBERT, Minn., June 30, 2022 /PRNewswire/ — MagIron LLC (“MagIron” หรือ “บริษัท) ประกาศในวันนี้ว่าได้เสร็จสิ้นการซื้อสินทรัพย์ที่เลือกจากที่ดินรับของ Prairie River Minerals, LLC (“PRM”) (“การเข้าซื้อกิจการ”) สิ่งนี้เป็นไปตามการเข้าสู่คําสั่งศาลที่อนุมัติการขายทรัพย์สิน PRM ฟรีและชัดเจนให้กับ MagIron โดยผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐมินนิโซตาในการมอบหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2022 ภายใต้เงื่อนไขของการเข้าซื้อกิจการ MagIron จะจ่ายการพิจารณาเงินสดทั้งหมด 2.6 ล้านดอลลาร์และสมมติหนี้ 6.05 ล้านดอลลาร์

การเข้าซื้อกิจการทําให้ MagIron มีพอร์ตโฟลิโอที่น่าสนใจของสินทรัพย์รวมถึงแพคเกจที่ดินเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่โดยรอบโรงงาน 4 สิทธิแร่ในพื้นดินการติดตั้งโรงงานและอุปกรณ์ที่โรงงานแปรรูปของ PRM คลังสินค้าเพิ่มเติมของหน่วยเหล็กที่เหลืออุปกรณ์มือถือชิ้นส่วนอะไหล่การใช้สิ่งอํานวยความสะดวกทางรถไฟ Jessie Load Out แต่เพียงผู้เดียวใบอนุญาตและสัญญาที่เป็นประโยชน์และคลังสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแร่เหล็กก้อน นอกเหนือจากการลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าของกลยุทธ์การรีสตาร์ทของ MagIron สําหรับโรงงาน 4 อย่างมีนัยสําคัญแล้วสินทรัพย์ที่ได้มายังช่วยให้ MagIron มีความสามารถในการผลิตค่าปรับแร่เหล็กเผาและแร่ก้อนโดยใช้เทคโนโลยี Ultra-High Density Media ของ PRM ซึ่งจะช่วยเร่งการสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวกภายใต้สภาวะตลาด

การเข้าซื้อกิจการจะได้รับทุนจากรายได้ที่ได้จาก Convertible Note ที่มีหลักประกันมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งออกเมื่อเร็ว ๆ นี้ (“หมายเหตุ”) ซึ่งจะเป็นทุนสนับสนุนความก้าวหน้าของงานเตรียมการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นโรงงาน 4 ใหม่

Larry Lehtinen ซีอีโอของ MagIron กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้รักษาสินทรัพย์ PRM และความมุ่งมั่นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมทั้งสองรายการถือเป็นเหตุการณ์สําคัญและเป็นการรับรองเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ MagIron ในการเริ่มโรงงาน 4 ใหม่และผลิตหน่วยเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูงและต่ําลง ซึ่งจะมีความสําคัญต่อความสําเร็จในอนาคตและการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐฯ”

จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับมาจิรอน

MagIron ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและเร่งการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมเหล็กโดยกลายเป็นซัพพลายเออร์รายสําคัญของหน่วยเหล็กคุณภาพสูงและคาร์บอนต่ําซึ่งจะมีความสําคัญต่อความสําเร็จในอนาคตและการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐฯ บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเริ่มต้นใหม่ของ Plant 4 ซึ่งเป็นหัวแร่เหล็กที่ทันสมัยและผลิตในอดีตซึ่งได้รับประโยชน์จากการลงทุนก่อนหน้านี้มากกว่า 170 ล้านดอลลาร์ โรงงานแห่งนี้เคยดําเนินการที่อัตราการวิ่งต่อปีประมาณ 2.0 ล้านตันต่อปี (“mtpa”) และได้รับการออกแบบให้ขยายตัวเป็น 3.0 mtpa ค่อนข้างเร็วและมีความเข้มของเงินทุนต่ํา โรงงาน 4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อแปรรูปวัสดุเหลือใช้ที่ถูกทิ้งไปก่อนหน้านี้จากการทําเหมืองในอดีตและแปลงเป็นแร่เหล็กเข้มข้นที่มีสิ่งเจือปนต่ําเกรดสูงและสูง ด้วยการทําเหมืองที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ทั่ว Mesabi Iron Range ทางตอนเหนือของรัฐมินนิโซตา จึงมีวัสดุเหลือใช้จํานวนมหาศาลใกล้กับโรงงาน 4 ซึ่งเหมาะที่จะเป็นวัตถุดิบเพื่อรองรับแผนธุรกิจหลายทศวรรษ

แหล่งที่มา Magiron LLC

ดูลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/328767.html

รูปถ่าย: https://mma.prnewswire.com/media/1851257/image_1.jpg

แหล่งที่มา เส้นทางสายไหมซินหัว
นโยบายการขายของ Absen ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทํางานร่วมกันที่ดีต่อสุขภาพและมีประสิทธิภาพความสามารถในการทํากําไรคุณภาพและบริการตลอดจนความมุ่งมั่นและความสามารถในการคิดทั่วโลกในขณะที่ทําหน้าที่ในท้องถิ่น

Laura Luo หัวหน้าฝ่ายตลาดโลกของ Absen กล่าวว่า “บริษัท ต่างๆเลือก Absen เป็นพันธมิตรที่มีค่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชื่อเสียงของแบรนด์องค์กรคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนโยบายการขาย”

“ในทางกลับกันเราได้มองหาและพบพันธมิตรที่แบ่งปันปรัชญาการดําเนินธุรกิจของเราซึ่งใกล้เคียงกับหัวใจของเราในฐานะ บริษัท มาก การส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนจะเป็นความพยายามร่วมกันที่เราต้องการจัดการกับพันธมิตรใหม่ของเรา”

นอกจากความซื่อสัตย์ความกตัญญูและความรับผิดชอบแล้วความยั่งยืนยังเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักที่ Absen กล่าวถึงความสําเร็จสองทศวรรษของเขาในฐานะผู้นําตลาด ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา Absen มีความก้าวหน้าอย่างมากในความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนและการประหยัดพลังงานโดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 700,000 ตันในช่วงเวลานั้น

มองไปในอนาคตพันธมิตรที่มีความสามารถสูงรายใหม่จะได้รับการฝึกอบรมแนะนําและสนับสนุนโดยความรู้ที่กว้างขวางของทีม Absen ในสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจและพวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโอกาสที่นําเสนอโดยการใช้ไฟ LED ในตลาดโลก

Absen จะยังคงสร้างพันธมิตรใหม่ ต่อไป ผู้ผลิต LED มุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายทั่วโลกเพื่อให้ความหลงใหลในนวัตกรรม LED ที่ยั่งยืนสามารถสัมผัสได้ทั่วโลกโดย บริษัท รวม LED ที่มีใจเดียวกันและในที่สุดโดยผู้ใช้ปลายทางเอง.

Absen ยินดีต้อนรับผู้จัดจําหน่ายที่มีมูลค่าใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

https://www.absen.com/connect-to-the-futureC. – Product / Service
Exhibit 124: VIGO INDUSTRIES LLC. – Key offerings
11 Appendix

11.1 Scope of the report
11.2 Inclusions and exclusions checklist
Exhibit 125: Inclusions checklist
Exhibit 126: Exclusions checklist
11.3 Currency conversion rates for US$
Exhibit 127: Currency conversion rates for US$
11.4 Research methodology
Exhibit 128: Research methodology
Exhibit 129: Validation techniques employed for market sizing
Exhibit 130: Information sources
11.5 List of abbreviations
Exhibit 131: List of abbreviations
เกี่ยวกับเรา
Technavio เป็นบริษัทวิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา ด้วยนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คนห้องสมุดรายงานของ Technavio ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และที่มีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง
แหล่งที่มา แอบเบน
สําหรับเอเจนซี่
สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก